ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำปี พ.ศ. 2563 ขั้นตอนที่ 1 (PMQA รายหมวด)

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ปิดระบบรับสมัคร วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 16.30 น.วิธีสมัคร

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 e-mail: administrator@opdc.go.th