ประกาศผลรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 รอบที่ 1

ประกาศผลรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 รอบที่ 1

ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2562 ขั้นตอนที่ 1

ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 ขั้นตอนที่ 2 (PMQA 2558)

สำนักงาน ก.พ.ร. จึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเวลา ในการประกาศผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ขั้นตอนที่ 2 (ตามเกณฑ์ PMQA 4.0) เป็นภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2562


วิธีสมัคร

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 e-mail: administrator@opdc.go.th