ตัวชี้วัด PMQA 4.0 ประจำปี 2566


"สำนักงาน ก.พ.ร. ขอแจ้งผลคะแนนผลประเมินตัวชี้วัด PMQA 4.0 ปี 2566 สำหรับหน่วยงานที่ส่งประเด็นข้อสงสัย และ

หน่วยงานที่ได้รับรางวัล ITA 2022 สามารถเข้าดูผลคะแนนดังกล่าวในระบบนี้ได้

ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา เป็นต้นไป"


คู่มือการสมัครรางวัลบริการและส่วนร่วมผ่านระบบออนไลน์ ประจำปี 2566

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 e-mail: administrator@opdc.go.th