ประกาศผลรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 รอบที่ 1

ประกาศผลรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 รอบที่ 1

ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2562 ขั้นตอนที่ 1

จากการขยายเวลาในขั้นตอนการสมัคร (ขั้นตอนที่ 1) และส่งเอกสาร (ขั้นตอนที่ 2) สำนักงาน ก.พ.ร. จึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเวลา ในการประกาศผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ขั้นตอนที่ 2  เป็นภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2562


วิธีสมัคร

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 e-mail: administrator@opdc.go.th