ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2563 ขั้นตอนที่ 2 NEW!!!

ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด ประจำปี พ.ศ. 2563 ขั้นตอนที่ 2 NEW!!!

ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 ขั้นตอนที่ 1 NEW!!!

ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2563 ขั้นตอนที่ 1 NEW!!!

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผลงานที่อยู่ในขั้นตอนการพิจารณารางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2563 ระดับดี   คลิ๊กที่นี่วิธีสมัคร

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 e-mail: administrator@opdc.go.th