ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2563 ขั้นตอนที่ 1 (PMQA 4.0) 

ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำปี พ.ศ. 2563 ขั้นตอนที่ 1 (PMQA รายหมวด)


รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0)
ขั้นตอนที่ 2 รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report)
ขยายเวลาในการจัดส่งถึง วันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 16.30 น.
(เมื่อสถานะแสดง "รอบที่ 2 ครบถ้วน" หมายถึงการดำเนินการเสร็จเรียบร้อย)วิธีสมัคร

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 e-mail: administrator@opdc.go.th