รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กำหนดปิดรับเอกสารการประเมินในขั้นตอนที่ 2
-    รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report)  - ระดับดีเด่น 2558 และ รายหมวด
-    รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report) - PMQA 4.0
 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562  เวลา 24.00 น.
ประกาศรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รอบที่ 1


วิธีสมัคร

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 e-mail: administrator@opdc.go.th