รางวัล Unite Nations Public Service Awards (UNPSA) คืออะไร

แชร์หน้านี้

รางวัล Unite Nations Public Service Awards ?

          รางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) เป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นโดยคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (Economic and Social Council-ECOSOC) ในปี พ.ศ. 2545 เพื่มอบให้แก่หน่วยงานที่ดําเนินการด้านการให้บริการสาธารณะ มีผลงานการบริหารราชการยอดเยี่ยม มีนวัตกรรมในการบริหารราชการ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับโลก และมอบหมายให้ Division for Pubic Administration and Development Management (DPADM) เป็นผู้ทําหน้าที่ในการบริหารจัดการโดยพิธีมอบรางวัล UNPSA จะจัดขึ้นในวันที่ 23 มิถุนายนของทุกปี สํานักงานเลขาธิการแห่งสหประชาชาติ (UN) ได้เปิดให้ประเทศสมาชิกเสนอชื่อองค์การและหน่วยงานภาครัฐสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นประจําทุกปีผ่านทางเว็บไซต์ www.unpanorg และสำหรับประเทศที่สมัครเพื่อขอรับรางวัล UNPSA ที่มาจากทั้วโลกนั้น จะถูกนำมาแบ่งกลุ่มตามภูมิภาคเพื่อความเท่าเทียม โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มแอฟริกา

2. กลุ่มเอเชียและแปซิฟิก

3. กลุ่มยุโรปตะวันออก

4. กลุ่มลาตินอเมริกาและแคริบเบียน                  

5. กลุ่มยุโรปตะวันตกและอื่น ๆ

           โดยในปี พ.ศ.2559 (ค.ศ.2016) รางวัล UNPSA ได้ถูกจัดให้อยู่ในแผนงานของ 2030 Agenda for Sustainable Development and the Sustainable Development Goals (SDGs)
ที่มา : สำนักงาน ก... (2561). คู่มือแนวทางการสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2019. https://www2.opdc.go.th/uploads/files/2561/unpsa2019.pdf