“รางวัล UNPSA 2019”

แชร์หน้านี้

รางวัล UNPSA 2019

รางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) เป็นรางวัลที่องค์การสหประชาชาติ  (Unite Nations: UN) มอบให้แก่หน่วยงาน องค์กรภาครัฐของประเทศสมาชิก ที่มีการบริการสาธารณะที่เป็นเลิศ  ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสำหรับหน่วยงานภาครัญ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยในปีนี้องค์การสหประชาชาติจัดให้มีการมอบรางวัลในงาน United Nations Public Service Forum and Awards Ceremony ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2562 ณ กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน โดยในปีนี้มีสาขารางวัล UNPSA 2019 ประกอบด้วย 5 สาขา ได้แก่

สาขา 1: การให้บริการที่ครอบคลุมและเท่าเทียมโดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง มีผู้ได้รับรางวัลถึง 3 ประเทศ คือ

1. สาธารณรัฐเคนยา ผลงานเรื่อง “Up-scaling Basic Sanitation for Urban Poor (UBSUP)” การยกระดับสุขาภิบาลให้ผู้มีรายได้น้อยในสาธารณรัฐเคนยา เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาด และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัย

    

 

2. สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ผลงานเรื่อง “Waste Collection Program: Enhancing a Cooperative Network for Productive and Social Inclusion” การจัดให้มีระบบการเก็บและรวบรวมขยะอย่างเป็นระบบ ด้วยการให้ความรู้ ฝึกอบรมวิธีการเก็ยขยะที่ถูกต้องโดยคำนึงถึงความปลอดภัย ให้กับผู้เก็บขยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงและกลุ่มเปราะบาง โดยการนำของหน่วยงานท้องถิ่นของเมือง Jaboatao dos Guararapes

  

   


3. เครือรัฐออสเตรเลีย ผลงานเรื่อง “Victorian Rabbit Action Network (VRAN)” กระบวนการแก้ไขปัญหาการบุกรุก และควบคุมจำนวนประชากรกระต่ายป่า ด้วยการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน นำโดยชุมชมและร่วมมือกันกับภาครัฐ และเครือข่ายการจัดการกระต่ายในรัฐวิคตอเรีย เครือรัฐออสเตรเลีย (VRAN)

 

     

 

สาขา 2: ความเชื่อมั่นต่อแนวทางการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ มีผู้ได้รับรางวัลจำนวน 3 ประเทศ ได้แก่

1. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ผลงานเรื่อง “PetaBencana.id” ระบบที่รวบรวมข้อมูลการตรวจวัดระดับน้ำ และการรายงานเรื่องภัยพิบัติต่าง ๆ จากประชาชนผ่านโซเซียลมีเดียและแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ นำมาประกอบกันเพื่อรายงานระดับน้ำแบบเรียลไทม์ให้แก่ประชาชน เพื่อใช้ในการเตรียมรับมือกับภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

     

 

2. สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ผลงานเรื่อง “Social, Synergistic and Sustainable Business Model” การจัดตั้ง Blood Products Laboratory เพื่อเปลี่ยน Plasma เป็นยาที่มีความปลอดภัย ราคาเหมาะสม รวมถึงการจัดตั้งโปรมแกรมการรับบริจาคยา เพื่อให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงยาได้ เป็นรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคมโดยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

    

 

3. สาธารณรัฐโปรตุเกส ผลงานเรื่อง The National Support Centers for the Integration of Migrants (CNAIM)” การลดขั้นตอนการขออยู่อาศัยในประเทศโปรตุเกส ด้วยการจัดตั้ง CNAIM ซึ่งเป็นหน่วยบริการแบบครบวงจร สะดวกและละระยะเวลาการดำเนินการ

  

 

สาขา 3: การพัฒนาประสิทธิภาพและความรับผิดรับชอบในหน่วยงานภาครัฐ มีเพียงประเทศเดียวที่ได้รับรางวัล คือ

ประเทศไทย ผลงานเรื่อง Self-reliant Solar Energy Community” การแก้ไขปัญหาการไม่มีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่หมู่ 8 บ้านวังวน ตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยระบบผลิตไฟ้ฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ทำให้ครัวเรือนสามารถนำไปใช้ได้ร้อยละ 100 ของพื้นที่ รวมทั้งสร้างศูนย์การเรียนรู้สำหรับชุมชนเพื่อฝึกอบรมประชาชนในพื้นที่ให้เป็นช่างเทคนิคที่สามารถดูแล ซ่อมแซมอุปกรณ์ได้ระบบต่อไปได้ และสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้