ผลงานที่ได้รับรางวัล UNPSA 2015 (พ.ศ 2558)

แชร์หน้านี้

ผลงานที่ได้รับรางวัล UNPSA 2015 (พ.ศ 2558)

สาขาที่ 1 : การพัฒนาการให้บริการประชาชน (Improving the Delivery of Public Services) 

รางวัลชนะเลิศอันดับ

REPUBLIC OF KENYA

Initiative: Huduma Kenya Programme (HKP)

Institution: Ministry of Devolution and Planning 

โครงการ Huduma Kenya มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงการให้บริการต่างๆ ของภาครัฐให้เข้าถึงได้สะดวกขึ้น รวมถึงเพื่อปรับปรุงบริการเหล่านั้นให้มีคุณภาพ มีความเป็นมืออาชีพ มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานการให้บริการแก่ลูกค้าที่ดีขึ้น โดยโครงการนี้ได้รวบรวมระบบการให้บริการสาธารณะแบบครบวงจรผ่าน 5 ช่องทางการให้บริการ ได้แก่ ศุนย์การบริการHudama (Huduma Centres), เว็ปไซต์ของ Huduma (Hudama Web Portal), แอปพลิเคชันบนมือถือ (Huduma Mobile Platform), บริการคอนเซนเตอร์ (Huduma Call Centre) และระบบการชำระเงิน (Huduma Payment Gateway) ซึ่งรวมเป็นการให้บริการแบบ ”จุดเดียวเบ็ดเสร็จ” (one stop shop) นอกจากนี้ยังมีการให้บริการการชำระเงินที่เรียกว่า Posta Pay ซึ่งได้รวมช่องทางการขำระเงินต่างๆ เอาไว้เพื่อให้สามารถชำระเงินให้กับการบริการของภาครัฐใน Hudama Centres  ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  โดยเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการนั้นจะได้รับการฝึกอบรม เกี่ยวกับการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศ(Customer Excellence) ก่อนออกไปให้บริการจริง ซึ่งโปรแกรมนี้ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการจำนวนมากของรัฐบาล โดยในปัจุบันโครงการนี้ได้เปิดให้บริการแก่ลูกค้ามากกว่า 10,000 คนต่อวัน นอกจากนี้ศูนย์การบริการ Hudama (Huduma Centres) ยังสร้างรายได้มากกว่า 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตั้งแต่เปิดให้บริการด้วย

INDIA

Initiative: Sabar Shouchagar

Institution: District Magistrate, Nadia, West Bengal – Sabar Shouchagar

Sabar Shouchagar -ห้องน้ำสำหรับทุกคน- เป็นโมเดลในเรื่องสุขลักษณะที่มีความโดดเด่นในประเทศอินเดียโดยได้ริเริ่มขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องสุขลักษณะการใช้ห้องน้ำ และทำให้มีการสร้างห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะสำหรับประชาชนเพิ่มมากขึ้นด้วยการเสริมสร้างสุขลักษณะที่ดีขึ้นนั้นก็จะนำไปสู่สุขอนามัยที่ดีขึ้น จริงๆ แล้วโมเดลนี้มุ่งหวังที่จะให้เกิดกระแสความเคลื่อนไหวของมวลชนโดยทั่ว และเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการใช้ห้องน้ำโดยรวมที่ดีขึ้น รวมถึงการอำนวยความสะดวกให้การขนส่งอุปกรณ์ในการสร้างห้องน้ำมีความสะดวกมากขึ้น ซึ่งการเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชลเหล่านี้ โดยเฉพาะผู้หญิงและเยาวชนและกลุ่มคนที่มีความศรัทธาต่างๆ ได้ช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนภายในระยะเวลาอันสั้น โดยท้ายที่สุดแล้วโปรเจคนี้ได้สร้างความตระหนักถึงเรื่องสุขอนามัย การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสุขอนามัย การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และทำให้มีการใช้สุขาแบบปิดเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งตัวเลขชี้วัดสุขอนามัยสาธารณะโดยรวมในเขตเหล่านั้นก็เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

REPUBLIC OF KOREA

Initiative: Songpa Solar Nanum Power Plant

Institution: Songpa-gu

Songpa เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ของภาครัฐแห่งแรกของโลกที่ใช้แสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้าแทนการใช้พลังงานจากฟอสซิล โดยกำไรจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดนั้นจะมอบให้แก่ครัวเรือนที่ขาดแคลนไฟฟ้าหรือครัวเรือนที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งพลังงานไฟฟ้ารวมถึงประเทศด้อยพัฒนา โรงงานไฟฟ้า Songpa  Solar Nanum ได้ทำงานร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน โดยตั้งแต่ปี 2009 ได้ผลิตไฟฟ้าถึง 5,604เมกะวัตต์ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปโดยประมาณ2,376เมตริกตัน ในขณะนี้บริษัทมีโรงไฟฟ้าทั้งหมด 4 โรงงาน และตั้งเป้าหมายว่าจะสามารถสร้างกองทุนสวัสดิการพลังงานได้กว่า3.5 ล้านล้านวอนผ่านการขายพลังงานไฟฟ้าในช่วง30ปี จนถึงตอนนี้กำไรที่ได้จากการขายไฟฟ้าทั้งหมดเท่ากับ 226,582 ดอลลาร์สหรัฐได้แจกจ่ายไปสู่ครัวเรือนที่ขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว

MEXICO

Initiative: Express Autor

Institution: Instituto Nacional del Derecho de Autor

สถาบัน National Institute of Copyright ได้เชิญชวนผู้จัดแสดงนิทรรศการมาใช้บริการ Express Autor ในการลงทะเบียนผลงานของตนเพื่อสนับสนุนให้มีการขึ้นทะเบียนผลงานและเพื่อให้ลิขสิทธิ์ครอบคลุมการนำเสนอผลงานในหมวดหมู่วรรณคดีและงานศิลปะรูปแบบต่างๆของผู้แสดงผลงาน โดยการบริการของ Express Autor นั้นจะสามารถออกใบประกาศการขึ้นทะเบียนผลงาน (Certificate of Registration of Works)ได้ภายในวันเดียวกับที่เจ้าของผลงานนำผลงานมายื่นลงทะเบียน นอกจากนี้ยังมีบริการพิเศษให้แก่บุคคลทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ และสตรีมีครรภ์ในการยื่นคำร้องและขึ้นทะเบียนใบรับรองผลงานภายใน 1 ชั่วโมงเท่านั้น บริการนี้ยังครอบคลุมถึงนักเขียนในประเทศและต่างประเทศ นักแสดง ผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียง ผู้ผลิตสิ่งบันทึกภาพ และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ เช่น สำนักพิมพ์ ค่ายเพลง กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ อุตสาหกรรมภาพยนตร์ และบริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ


REPUBLIC OF AZERBAIJAN


Initiative: ASAN Service

Institution: ASAN Service run by the State Agency for Public Service and Social Innovations under the President

“ASAN service” เป็นรูปแบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวรูปแบบใหม่ที่มีความก้าวหน้า โดยเป็นศุนย์รวมของตัวแทนหลายๆส่วนจากภาครัฐและบริษัทเอกชน การปฏิบัติงานของศูนย์ ASAN service นั้นอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดเรื่อง”การให้บริการในรูปแบบศุนย์การค้า” โดยตัวแทนจากภาครัฐกว่า 10 องค์กรและบริษัทเอกชนจำนวนมากนั้นจะรวมกันอยู่ภายใต้อาคารบริหารเพียงแห่งเดียวและจะให้บริการต่างๆทั้งจากภาครัฐและเอกชนกว่า 250 บริการ ศูนย์ ASAN service เปิดให้บริการทุกวัน และมีผู้ใช้บริการมากกว่า 3ล้านคนแล้วในปัจจุบัน โดยในปี2014 ได้มีการจัดรถบริการที่เรียกว่า  Mobile ASAN service เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลจำนวน 60,000 คนที่อาศัยอยู่ในเขตต่างๆ จำนวน 30 เขตของจำนวนทั้งหมด 25 พื้นที่

TURKEY

Initiative: The Sheltering Centre Management System (AFKEN)

Institution: Prime Ministry, Disaster and Emergency

Management Authority (AFAD)

เป้าหมายของ AFKEN คือการตรวจสอบและบริหารการจัดการที่พักชั่วคราวสำหรับผู้พลัดถิ่น ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของที่พักในตู้คอนเทนเนอร์  หรือในเต๊นท์ โดยAFKEN ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการงานเอกสารๆต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเรื่องที่พักพิงของผู้ลี้ภัยเพื่อเหยื่อที่ประสบภัยโดยทำให้มีการจัดการที่คล่องตัวมากขึ้น และอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบและควบคุมกิจกรรมต่างๆในที่พักจากสำนักงานใหญ่AFAD ที่สำคัญคือAFKENยังมีระบบการขึ้นทะเบียนสำหรับผู้ประสบภัยคนที่อาศัยอยู่ในแคมป์ ตู้คอนเทนเนอร์ หรือที่พักในรูปแบบอื่นๆ โดยผู้ประสบภัยที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนในระบบมาก่อนนั้นก็จะได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างรวดเร็วและไม่ต้องเจอความยากลำบากในการเข้าถึงบริการต่างๆที่AFADมีให้  ในขณะนี้AFADได้ดูแลจัดการที่พักพิงชั่วคราวในรูปแบบที่พักอาศัยในเต๊นท์ทั้งหมด 25 แคมป์ และในรูปแบบของที่พักอาศัยในตู้คอนเทนเนอร์ตามชายแดนของตรุกีทั้งหมด10เมือง

รางวัลชนะเลิศอันดับ

FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA


Initiative: Integrated Housing and Development Programme (IHDP)

Institution: Ministry of Urban Development, Housing and Construction

เนื่องด้วยประเทศเอธิโอเปียประสบปัญหาอย่างหนักในเรื่องที่อยู่อาศัยไม่เพียงพอต่อความต้องการในบริเวณเขตเมืองต่างๆ โปรเจคนี้จึงมุ่งหวังที่จะพัฒนาภาคการก่อสร้างเพื่อลดต้นทุนและระยะเวลาในการก่อสร้าง รวมถึงสนับสนุนให้มีการใช้แรงงานแทนการใช้เครื่องจักรที่ซับซ้อนในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยอีกด้วย โดยโปรเจคนี้ได้บูรณาการการก่อสร้างบ้านโดยเชื่อมโยงการปลูกสร้างบ้านเข้ากับภาคการก่อสร้าง การพัฒนาชุมชนแออัด และการขจัดความยากจนเข้าด้วยกัน ในปัจจุบันโปรเจคนี้ประสบความสำเร็จในการปลูกสร้างบ้านให้แก่ครัวเรือนที่มีรายได้ขนาดต่ำไปจนถึงปานกลางถึง 171,089 หลัง ในเมืองทั้งหมด 56 เมืองในประเทศเอธิโอเปีย ยิ่งไปกว่านั้นโปรเจคนี้ยังก่อให้เกิดการจ้างงานเป็นจำนวนถึง 534,440 งานในช่วงระหว่างปี ค.. 2013-2014


REPUBLIC OF INDONESIA


Initiative: Fostering Partnership between Traditional Birth Attendants and Midwives to Reduce Maternal and Infancy’s Mortality

Institution: Aceh Singkil Regency

กรมสาธารณสุขในเขต Aceh Singkil ได้ตั้งเป้าว่าจะทำให้พยาบาลผดุงครรภ์ที่ได้รับการฝึกฝนหรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ต่างๆ  เป็นผู้เข้าไปให้ความช่วยเหลือในการให้กำเนิดบุตรในทุกครัวเรือน โดยได้มีการประชุมของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาของการทำคลอดที่จากบุคลากรขาดประสบการณ์ และอัตราการเสียชีวิตของมารดา และได้มีการเสนอแนวทางการแก้ปัญหาเหล่านั้นโดยการผสมผสานการผดุงครรภ์แบบโบราณ(การทำคลอดโดยหมอตำแย)และพยาบาลผดุงครรภ์ที่ได้รับการฝึกอบรมมาทำงานร่วมกัน ซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงปลายปี 2014 นั้นได้ริเริ่มการทำคลอดโดยพยาบาลผดุงครรภ์ในอำเภอ 5 อำเภอ โดยความร่วมมือระหว่างการผดุงครรภ์แบบโบราณและพยาบาลผดุงครรภ์นั้นทำให้การให้กำเนิดโดยการใช้วิธีการผดุงครรภ์แบบโบราณเพียงอย่างเดียวมีจำนวนลดลงในหมู่บ้านทั้งหมด 31  หมู่บ้าน ซึ่งในขณะนี้มารดาที่เตรียมคลอดบุตรก็รู้สึกสบายใจขึ้นเนื่องจากได้รับการดูแลจากพยาบาลผดุงครรภ์ที่ผ่านการอบรม และหมอตำแยพื้นบ้านในการให้กำเนิดบุตรของตน และที่สำคัญที่สุดคือไม่มีมารดาที่เสียชีวิตระหว่างการทำคลอดด้วยหมอตำแยตั้งแต่ความร่วมมือนี้เกิดขึ้น

REPUBLIC OF THE PHILIPPINES


Initiative: Project Therapy, Education, Assimilation of Children with Handicap (TEACH)

Institution: City of Mandaluyong - Project TEACH

โปรเจคTEACH เป็นโปรเจคที่ช่วยให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษเข้าถึงเครือข่ายในด้าน การรักษาทางการแพทย์ การบำบัด การศึกษา และการบริการอื่นๆที่มีความก้าวหน้า และมีประสิทธิภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งโปรเจคนี้ได้ร่วมมือกับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรในเมือง Mandaluyong  และยังได้จัดโปรแกรมการศึกษาต่างๆ ให้แก่ชุมชนหลายชุมชนเพื่อเปลี่ยนแปลงมุมมองที่ไม่ถูกต้องต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษและช่วยปกป้องการเพิ่มขึ้นของภาวะทุพพลภาพ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความสามารถให้แก่หมอจากภาครัฐ ครูในโรงเรียนรัฐ รวมถึงนักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่อนามัยระดับชุมชน และสมาชิกในครอบครัวให้มีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือกลุ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษเหล่านี้มากขึ้น ซึ่งโปรเจคนี้ได้ให้ความช่วยเหลือแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษแล้วเป็นจำนวนกว่า  600 คนให้มีพัฒนาการด้านทักษะต่างๆที่ดีขึ้น โดยผู้ปกครองของเด็กๆเหล่านั้นก็ได้เห็นพัฒนาการดังกล่าวและรู้สึกว่าโปรแกรมและกิจกรรมต่างๆ ที่มีขึ้นนั้นมีความเหมาะสมแก่พัฒนาการของเด็กๆ

BRAZIL

Initiative: Suburbio Hospital PPP

Institution: Secretary of Finance – State of Bahia / PPP Unit

Surburbio Hospital เป็นโรงพยาบาลรัฐแห่งแรกที่ถูกสร้างขึ้นในรอบ 20 ปีในเขตนครบาล Salvador ซึ่งเป็นเขตที่ถูกละเลยมาโดยตลอด อย่างไรก็ตามบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศได้เข้ามาช่วยรัฐบาลบราซิลในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (public-private partnership: PPP) โดยความร่วมมือนี้ประกอบด้วยบริษัทชั้นนำด้านสุขภาพของบราซิลในระดับภูมิภาคอย่างบริษัท Promedica และบริษัทDalkia  จากฝรั่งเศสที่เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกและการให้บริการอื่นๆ ในโรงพยาบาลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ ซึ่งการเข้ามาของเอกชนในโรงพยาบาลรัฐแห่งด้วยการทำสัญญาระยะยาวนั้นได้เข้ามาช่วยพัฒนาบริการต่างๆให้ดีขึ้น โดยในปีแรกได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกไปกว่า 350,000 ราย และได้ให้บริการวินิจฉัยโรคไปกว่า 530,000ราย นอกจากนี้โรงพยาบาลยังได้สร้างโอกาสทางการงานให้แก่แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพอื่นๆ ไปกว่า 1,200 ตำแหน่ง

สาขา 2: การส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย ผ่านกลไกด้านนวัตกรรม (Fostering Participation in Policy-Making Decisions through Innovative Mechanisms)

รางวัลชนะเลิศ

SPAIN

Initiative: Irekia

Institution: Basque Government President's Office, Irekia –Open Government

รัฐบาลแห่งแคว้นบาสก์ได้ริเริ่มแนวคิดรัฐเปิด ภายใต้แพลตฟอร์มเว็ปไซต์ที่เรียกว่า Irekia ซึ่งได้รวบรวมภารกิจของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงภารกิจความรับผิดชอบต่อสาธารณะต่างๆไว้บนเว็ปไซต์  Irekia จึงเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารออนไลน์โดยตรงระหว่างสาธรณะชนและราชการโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย โดยเว็ปไซต์นี้ได้ดำเนินการอยู่บนหลักการที่สอดคล้องกับ 3 เสาหลักของแนวคิดเรื่องรัฐเปิด ได้แก่ ความโปร่งใสของภาครัฐ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และความร่วมมือของทุกภาคส่วน ซึ่งในเว็ปไซต์จะมีการโพสต์ข้อเสนอรวมถึงข้อมูลในประเด็นต่างๆ  สำหรับการอภิปรายของรัฐบาลโดยที่ประชาชนสามารถขอเข้าไปดูข้อมูลได้โดยตรง ถือได้ว่าการกำเนิดของเว็ปไซต์นี้ทำให้แคว้นบาสก์เป็นเสมือนผู้นำของทุกภูมิภาคในสเปนในการจัดอันดับของดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันโดยได้คะแนนความโปร่งใสถึงร้อยละ 100 ในปี ค.. 2014

สาขา 3: สาขาการส่งเสริมแนวทางการดำเนินการของภาครัฐโดยรวมในยุคข้อมูลข่าวสาร (Promoting Whole-of-Government Approaches in the Information Age)

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

REPUBLIC OF SINGAPORE

Initiative: WorkRight Initiative

Institution: Ministry of Manpower and Central Provident Fund Board

โปรเจค WorkRight Initiative ได้ริเริ่มขึ้นโดยมีเป้าหมายว่าจะช่วยเพิ่มความตระหนักเรื่องสิทธิของแรงงานผู้มีรายได้น้อยและเพื่อที่จะทำให้กลุ่มคนเหล่านั้นมีชีวิตที่มั่นคงหลังการเกษียณ ซึ่งโปรเจคนี้เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานการใช้ชีวิตและมาตรฐานการจ้างงานต่อแรงงานผู้ที่มีรายได้น้อยในประเทศสิงคโปร์ โดยWorkRight Initiative นั้นเป็นโปรเจคที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในหลายๆด้าน ได้แก่ การให้การศึกษาแก่คนที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษ การสร้างช่องทางในการแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายอย่างเป็นระบบ และการรวบรวมจุดแข็งของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าด้วยกัน (3Ps)  ซึ่งความร่วมมือของทั้ง3ภาคส่วนนี้ช่วยให้สิงค์โปร์ประสบความสำเร็จในการเสริมสร้างความตระหนักรู้ของนายจ้างต่อสิทธิของแรงงานผู้มีรายได้น้อย และสามารถสร้างระเบียบปฏิบัติของนายจ้างต่อแรงงานที่เป็นธรรมากขึ้น โดยภาครัฐได้เข้ามาช่วยนายจ้างในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการจ้างงานของแรงงานให้ดีขึ้น ซึ่งในทางกลับกันก็ทำให้แรงงานเหล่านั้นมีความพอใจในการทำงานส่งผลให้นายจ้างมีกำไรมากขึ้นและทำให้ธุรกิจของนายจ้างเป็นไปอย่างยั่งยืน

THAILAND

Initiative: Holistic School in Hospital Initiative (HSH)

Institution: Holistic School in Hospital, Queen Sirikit National Institute of Child Health, Department of Medical Service, Ministry of Public Health

การริเริ่มก่อตั้ง Holistic School in Hospital (HSH)หรือโรงเรียนแบบองค์รวมในโรงพยบาลนั้นได้เกิดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกและเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับผู้ป่วยวัยเยาว์ที่มีอาการป่วยเรื้อรังและต้องอยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานาน รวมไปถึงเพื่อปรับปรุงระบบการศึกษาโดยรวมด้วยการผสมผสานองค์ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)ในกลวิธีการสอนและการฝึกฝนปฏิบัติ และเพื่อที่จะออกแบบการเรียนการสอนให้เข้ากับความต้องการของผู้เรียนซึ่งรวมถึงในพื้นที่ห่างไกลด้วย โรงเรียนแบบองค์รวมในโรงพยบาล(HSH)  แห่งนี้ได้ช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนในโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้โดยได้มีการจัดการศึกษาตามที่ผู้เรียนต้องการแก่ผู้ป่วยวัยเยาว์ที่มีอาการป่วยเรื้อรัง และบูรณาการการดูแลผู้ป่วยโดยใช้การเรียนรู้แบบสหวิทยาการผ่านระบบการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์(e-learning) ซึ่งจะช่วยลดจำนวนการใช้ครูในการเรียนการสอน รวมถึงทำให้การศึกษาในโรงพยาบาลนั้นมีมาตรฐานเดียวกันอีกด้วย จากการก่อตั้งโรงเรียนแบบองค์รวมในโรงพยาบาลทำให้คนไข้สามารถกลับเข้ามารับการศึกษาตามปกติเพิ่มขึ้นจากร้อยละ65 ในปี1994 สู่ร้อยละ99.4 ในปัจจุบัน และ โรงเรียนแบบองค์รวมในโรงพยาบาลนี้ (HSH) ยังได้รับการรับรองให้เป็นศูนย์สอบนอกโรงเรียนแห่งแรกอีกด้วย

REPUBLIC OF ESTONIA

Initiative: e-Business Register

Institution: Centre of Registers and Information Systems

การเข้ามาของช่องทางการจดทะเบียนบริษัทผ่านทางช่องทางออนไลน์(e-Business Register’s Company Registration Portal) นั้นได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดตั้งบริษัทและการติดต่อระหว่างเจ้าของธุรกิจกับรัฐบาลในประเทศเอสโตเนียไปอย่างสิ้นเชิง กล่าวคือเจ้าของธุรกิจที่ต้องการตั้งบริษัทในประเทศเอสโตเนียไม่จำเป็นต้องไปหาตัวแทนหรือผู้รับรองทางกฎหมายในการจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของบริษัทอีกต่อไป โดยพลเมืองเอสโตเนีย หรือผู้ที่พักอาศัยอยู่ในประเทศเอสโตเนียที่มีบัตรประชาชนของเอสโตเนีย หรือมีเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนในประเทศเอสโตเนียจะสามารถจัดตั้งบริษัทผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้จากทุกมุมโลก นอกจากนี้ช่องทางการจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ดังกล่าวยังรองรับบัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศโปรตุเกส เบลเยียม ฟินแลนด์ รวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนในประเทศลิทัวเนียอีกด้วย ซึ่งหมายความว่าพลเมืองของทั้งสี่ประเทศดังกล่าวจะสามารถจัดตั้งบริษัทในประเทศเอสโตเนียได้ง่ายๆจากประเทศของตัวเอง โดยในปีแรกที่มีการเปิดให้ใช้การจดทะเบียนบริษัทผ่านทางช่องทางออนไลน์นี้พบว่ามีการจัดตั้งบริษัทกว่าร้อยละ 30 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความพึงพอใจกับการบริการดังกล่าว และต่อมาในช่วงไตรมาสแรกของปี2014 การจดทะเบียนบริษัทผ่านทางออนไลน์ในประเทศเอสโตเนียได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไปถึงร้อยละ 90

ECUADOR

Initiative: Sistema Nacional de Informaci?n (SNI)

Institution: Secretar?a Nacional de Planificaci?n y Desarrollo - Senplades

ระบบข้อมูลข่าวสารแห่งชาติ (The National Information System) ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อประสานงานการทำงานของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นในการรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาประเทศและอาณาเขตของตน โดยเป้าหมายหลักของการจัดตั้งระบบนี้เพื่อบูรณาการข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลในแง่มุมต่างๆ และเพื่อจัดตั้งโครงข่ายการให้ข้อมูลข่าวสารทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ การจัดตั้งระบบข้อมูลข่าวสารนี้ทำให้มีการนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการออกนโยบายสาธารณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นในระดับบริหาร แผนการบริหารพื้นที่ เขต และภาคส่วนอื่นๆ โดยระบบนี้เป็นเสมือนกลไกที่จะสร้างความเท่าเทียมในประเทศผ่านการมีส่วนร่วมที่เท่าเทียมของสถาบันในภาครัฐ อีกทั้งยังสร้างโอกาสให้พลเมืองได้เข้าถึงการศึกษา สวัสดิการสังคมและสุขภาพได้อย่างเหมาะสม รวมถึงยังช่วยพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการการใช้พื้นที่ (National Spatial Strategy)  และการออกนโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการกับการอยู่อาศัยที่ผิดกฎหมายในพื้นที่เขตเมือง


UNITED ARAB EMIRATES

Initiative: National Validation Gateway

Institution: Emirates Identity Authority

ระบบงานทะเบียนบัตรประชาชนของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์(The Emirates Identity Authority)ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารจัดการการขึ้นทะเบียนและการออกบัตรประจำตัวประชาชนในประเทศ เป้าหมายของการจัดตั้งระบบนี้ เพื่อให้มีระบบการขึ้นทะเบียนพลเมืองทีมีความแม่นยำ ครอบคลุมและทันสมัย อีกทั้งเพื่อพัฒนาระบบที่มีความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับในการแสดงตัวตนของผู้ถือบัตร ไว้ในบัตรประชาชนเพียงใบเดียว และเพื่อที่จะทำให้การบริการจากส่วนกลางของภาครัฐมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ทันสมัยและมีคุณภาพมากขึ้น โดยระบบฐานข้อมูลที่เรียกว่า The Validation Gateway นั้นได้เข้ามาช่วยสนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลจากบัตรประชาชนในระบบดิจิตัลอีกด้วย ซึ่งการเข้ามาของระบบฐานข้อมูลนี้ทำให้หน่วยงานต่างๆ สามารถลดต้นทุนและระยะเวลาในการทำงาน รวมไปถึงการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานขององค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอื่นๆซึ่งในทางกลับกันประชาชนก็จะได้รับความสะดวกและความพึงพอใจในการใช้บริการดังกล่าวด้วย

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2

REPUBLIC OF INDONESIA

Initiative: Integrated Service Unit on Poverty Relief

Institution: Sragen Regency

โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ชุมชนคนยากจนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผ่านทางการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานที่มีชื่อว่า Integrated Service Unit on Poverty Relief ภายใต้หน่วยงานนี้ใหม่นี้การให้บริการต่างๆที่เกี่ยวกับการเยียวยาความยากจนนั้นจะถูกรวบรวมผ่านการทำการสำรวจอย่างสม่ำเสมอและอยู่บนฐานข้อมูลเดียวกันที่มีการอัพเดตอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมโดยทั่วถึง ซึ่งกลุ่มคนยากจนามารถที่จะเข้าไปขอความช่วยเหลือการรักษาสุขภาพได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแผนเศรษฐกิจสังคมที่ได้จัดสรรที่อยู่อาศัยและโอกาสในการฝึกงานที่ญี่ปุ่นให้แก่คนเหล่านั้นอีกด้วย  โดยจะมีบัตรที่เรียกว่า Sintawati Identification Card ที่ใช้สำหรับการแสดงตัวตนของเด็กยากไร้ที่ต้องการทุนการศึกษา และหน่วยงานจะมีบริการจะแนะนำทุนการศึกษาในระดับมัธยมปลายและอุดมศึกษาให้กับเด็กเหล่านั้น นอกจากนี้ยังมีแผนในการลดจำนวนการใช้แรงงานเด็กและลดจำนวนเด็กที่ออกจากระบบการศึกษา โดยได้ช่วยให้เด็กกลับเข้าไปในระบบการศึกษาอีกครั้ง

REPUBLIC OF LATVIA

Initiative: Electronic Application System

Institution: Rural Support Service

ก่อนปี 2007 เกษตรกร ชาวประมง และผู้ประกอบการในชนบทของประเทศลัตเวียจะต้องกรอกใบสมัครแบบกระดาษเพื่อจะขอรับการสนับสนุนด้านการเงินต่างๆจากสหภาพยุโรปและรัฐบาลลัตเวีย อย่างไรก็ตามได้มีการสร้างระบบการกรอกใบสมัครแบบอิเล็กทรอนิกส์ (The Electronic Application System) ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อที่จะลดความยุ่งยากของเกษตรกรในการเข้าถึงบริการสาธารณะ และเพื่อให้การทำงานและขั้นตอนการตัดสินใจของรัฐบาลมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย โดยจะมีการส่งเงินความช่วยเหลือผ่านทางช่องทางที่เรียกว่า Single Area Payment Scheme และระบบการกรอกใบสมัครแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ ยังให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆด้วย เช่น พลังงานดีเซลเพื่อเกษตรกร (Diesel fuel for farmers), ผักและผลไม้เพื่อโรงเรียน (School fruits and vegetables), นมเพื่อโรงเรียน (School milk), ศูนย์บริการข้อมูลทางเกษตรกรรมออนไลน์ (Agricultural Data Centre e-application) และโมดูลสำหรับเกษตรกรที่มีผลผลิตตามฤดูกาล(Seasonal farmer module)

สาขา 4: การส่งเสริมการตอบสนองความเท่าเทียมกันในการให้บริการสาธารณะ (Promoting Gender-Responsive Delivery of Public Services) 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

REPUBLIC OF KOREA

Initiative: Fighting Violence against Women: Making Seoul a Safer City for Women

Institution: Seoul Metropolitan Government

การรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงทางเพศในอดีตส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ภายใต้การดูแลของกลุ่มหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสิทธิสตรี อย่างไรก็ตามกรุงโซลในเกาหลีใต้นั้นได้มีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องความรุนแรงทางเพศด้วยยการออกนโยบายใหม่ผ่านมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ พลเมือง และองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสตรี โดยได้เปลี่ยนวิธีการรับมือจากการลงโทษผู้กระทำผิดสู่การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องความรุนแรงทางเพศและการรณรงค์ป้องกันความรุนแรงทางเพศที่อาจเกิดขึ้นผ่านแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ที่กรุงโซลยังได้จัดตั้งโปรแกรมการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้หญิงเพิ่มเติมด้วยการตั้งเครือข่ายที่เรียกว่า Safer Neighborhoods for Women Program เพื่อทำให้พลเมืองหันมาสนใจปัญหาความรุนแรงในครอบครัวมากขึ้นและช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้เกิดความรุนแรงทางเพศในระแวกบ้านของตน ซึ่งการจัดตั้งเครือข่ายดังกล่าวนั้นทำให้ความรุนแรงทางเพศที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงมีจำนวนลดลง

SPAIN

Initiative: Implantaci?n de la Ley Vasca para la Igualdad de Mujeres y Hombres

Institution: Emakunde - Instituto Vasco de la Mujerสถาบัน Emakunde-Basque Women's Institute มีบทบาทในการส่งเสริมและเป็นผู้นำในการปรับปรุงหลักกฎหมาย การออกกฎหมาย แลการะประเมินกฎหมายเรื่องความเท่าเทียมในเพศชายและเพศหญิง โดยเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสตรีเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจกับรัฐบาลแห่งแคว้นบาสก์และเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการออกกฎหมายมากขึ้น โดยกฎหมายที่ออกมาก็ได้สะท้อนความต้องการของประชาชนที่มีความต้องการให้กฎหมายมีความเท่าเทียมทางเพศมากขึ้น โดยมีการปกป้องสิทธิสตรีรวมถึง การบูรณาการประเด็นเพศสถานะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายด้วย ในปี 2010 หน่วยงานทุกหน่วยงานของรัฐบาลกลางและร้อยละ 42 ของหน่วยงานของรัฐบาลท้องถิ่นได้รับแผนปฏิบัติเรื่องความเท่าเทียมไปปฏิบัติซึ่งได้ครอบคลุมประชากรในแคว้นประเทศบาสก์ถึงร้อยละ 90% จากจำนวนประชากรทั้งหมด

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2

THAILAND

Initiative: Fast-track Service for High-risk Pregnancies

Institution: Khon Kaen Hospital

โรงพยาบาลขอนแก่นได้จัดตั้งระบบการให้บริการพิเศษสำหรับสตรีมีครรภ์ที่มีภาวะความเสี่ยงสูงเพื่อให้สตรีเหล่านั้นสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น เพื่อที่จะช่วยลดภาวะโรคแทรกซ้อน ภาวะทุพพลภาพ และการเสียชีวิตของมารดาและทารก  ทั้งนี้การจัดตั้งระบบดังกล่าวยังได้รวบรวมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลายๆด้านเพื่อช่วยลดขั้นตอนระบบการส่งต่อไปยังแผนกต่างๆที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ทารกในครรภ์ ด้วยระบบความช่วยเหลือที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทำให้อัตราการเสียชีวิตของมารดาและทารกมีจำนวนลดลง นอกจากนี้บุคลากรของโรงพยาบาลชุมชนต่างๆ ก็ได้มองเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของสูตินรีเวชมากขึ้นและได้พัฒนาคุณภาพการดูแลต่อสตรีมีครรภ์ที่ดีขึ้น อีกทั้งการพัฒนาการให้บริการสำหรับสตรีมีครรภ์ที่มีภาวะความเสี่ยงสูงในโรงพยาบาลเครือข่ายของโรงพยาบาลขอนแก่นก็ทำให้จำนวนการส่งต่อสตรีมีครรภ์จากโรงพยาบาลเหล่านั้นสู่โรงพยาบาลขอนแก่นมีจำนวนลดลงจากจำนวน 1514 รายในปี2011 สู่ 1180รายในปี 2013

FRANCE

Initiative: Dispositif de Nominations ?quilibr?es dans L’encadrement Sup?rieur de la Fonction publique

Institution: Minist?re de la D?centralisation et de la Fonction Publique

เรื่องความเท่าเทียมในการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งงานบริหารระดับสูงของภาครัฐได้เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2013  โดยในขั้นแรกได้กำหนดให้การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำรงตำแหน่งบริหารระดับสูงนั้นมีจำนวนเพศชายและเพศหญิงเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ20อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งหลักการนี้ได้นำมาใช้กับกระทรวงทุกกระทรวง รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการในรัฐบาลท้องถิ่น และการจ้างงานของผู้บริหารในโรงพยาบาลรัฐอีกด้วย โดยมีระบบการรายงานประจำปีที่จะคอยตรวจสอบว่านายจ้างปฏิบัติตามบทบัญญัติในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความเท่าเทียมระหว่างเพศชายกับเพศหญิงหรือไม่โดยมีโทษปรับทางแพ่งสำหรับนายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดสำนึกความรับผิดชอบของนายจ้าง ในปี2013  การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงและผู้อำนวยการนั้นประกอบไปด้วยบุคลากรจำนวน886 คน โดยร้อยละ33เป็นเพศหญิงซึ่งสูงกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนดไว้มาก รัฐบาลได้เน้นย้ำถึงความสำคัญในเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศชายและเพศหญิงในทุกภาคส่วน