5 อันดับประเทศที่ได้รับรางวัล Unite Nation Public Service Awards ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 - 2562

แชร์หน้านี้

5 อันดับประเทศที่ได้รับรางวัล Unite Nation Public Service Awards ในปี พ.ศ. 2546 - 2562  

การมอบรางวัล UNPSA  ขององค์การสหประชาชาติให้แก่หน่วยงานดําเนินการด้านการให้บริการสาธารณะด้วยความเป็นมืออาชีพ สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการบริหารราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันเป็นเวลากว่า 16 ปี มีหลายประเทศที่ได้รับรางวัล และ ประเทศที่มีผลงานที่ได้รับรางวัล UNPSA มากเป็น 5 ลำดับแรก ได้แก่


   1. สาธารณรัฐเกาหลีมีสถิติสูงสูงจำนวน 32 ผลงาน

2. ประเทศอินเดีย จำนวน 17 ผลงาน

3. ประเทศไทยและราชอาณาจักรสเปนจำนวน 14 ผลงาน

4. สาธารณรัฐสิงคโปร์ จำนวน 13 ผลงาน

5. รัฐสุลต่านโอมาน

แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจาณาประเทศที่ได้รับรางวัล UNPSA ย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2557-2558 และ พ.. 2560-2562) พบว่า ประเทศไทยมีสถิติได้รับรางวัลมากที่สุด 7 รางวัล รองลงมาเป็นสาธารณรัฐเกาหลี 6 รางวัล ประเทศบราซิล 5 รางวัล ประเทศสเปนและอินโดนีเซียเท่ากัน รางวัล