ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของผลงานที่ได้รับรางวัล United Nations Public Service Awards ในปี พ.ศ. 2560 - 2562

แชร์หน้านี้

ผลงานที่ได้รับรางวัล United Nations Public Service Awards ในปี พ.ศ. 2560 - 2562

   ใน ปี พ.ศ. 2559 องค์การสหประชาชาติปรับรายละเอียดของรางวัลให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ SDGs ดังนั้น ผลงานที่ส่งสมัครเข้ารับรางวัลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบันต้องมีความสอดคล้องกับ SDGs โดยผลงานที่ได้รับรางวัลในปี พ.ศ. 2560 - 2562  จำนวน 30 ผลงาน มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มากที่สุด 3 ลำดับ ได้แก่ 

อันดับ 1: เป้าหมายที่ 3 (สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย) มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33 ของผลงานที่ได้รับรางวัลในปี พ.ศ. 2560 - 2562 (จำนวน 30 ผลงาน)

อันดับ 2: เป้าหมายที่ 16 (ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดรับชอบ และครอบคลุม ในทุกระดับ) คิดเป็นร้อยละ 27

อันดับ 3: เป้าหมายที่ 5 (บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อำนาจของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน) มากเป็นอันดับ 3 คิดเป็นร้อยละ 20 

นอกจากนี้ยังมีผลงานที่สอดคล้องกับ SDGs เป้าหมายอื่น ๆ อาทิ เป้าหมายที่ 5 (บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อำนาจของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน) เป้าหมายที่ 10 (ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ) เป้าหมายที่ 6 (สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน) 

อย่างไรก็ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ไม่มีผลงานที่ได้รับรางวัลในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา จำนวน 7 เป้าหมาย ได้แก่

•  เป้าหมายที่ 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่

•  เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

•  เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ทีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

•  เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน

•  เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

•  เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

•  เป้าหมายที่ 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟู สภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนการเงิน

 

ทั้งนี้ หากมีการสมัครขอรับรางวัลใน 7 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ไม่เคยมีผลงานได้รับรางวัลในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มโอกาสการได้รับรางวัล UNPSA ให้กับผลงานได้ แต่อย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญที่หน่วยงานต้องนำมาพิจารณาควบคู่ไปกับความสอดคล้องของผลงานกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วนั้น คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน นั้นเอง