ผลงานที่ได้รับรางวัล UNPSA 2018 (พ.ศ. 2561)

แชร์หน้านี้

ผลงานที่ได้รับรางวัล  UNPSA 2018 (. 2561)  ใน 3 สาขา ดังนี้

สาขา 1: การเข้าถึงผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสโดยการให้บริการอย่างเสมอภาคและการสร้างความร่วมมือ (Reaching the Poorest and Most Vulnerable through Inclusive Services and Partnerships)

Indonesia

Initiative: Reducing Malaria Cases Trough Early Diagnosis and Treatment (EDAT)

เนื่องจากอัตราการพบผู้ป่วยโรคมาลาเรียในเขต Bintuni ของประเทศอินโดนีเซียอยู?ในระดับสูง จึงนําไปสู่การพัฒนา “ระบบวินิจฉัยและรักษาล่วงหน้า” (Early Diagnosis and TreatmentSystem: EDAT) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการติดเชื้อไข้มาลาเรีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้ ระบบดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลท้องถิ่น องค์กรนอกภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมีการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านมาเลเรีย (Juru Malaria Kampung: JMK) ในชุมชน ซึ่งมีหน้าที่สร้างความตระหนักรู้ และให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับโรคมาเลเรีย การป้องกัน และการรักษา รวมถึงอบรมชาวบ้านให้เป็นอาสาสมัครสุขภาพ บรรจุยารักษาโรคมาเลเรียให้ใช้งานได้อย่างสะดวก และรับรองคุณภาพการให้บริการ โดยในปี 2017 ระบบฯ สามารถลดอัตราความชุกของโรคมาเลเรียจากร้อยละ 9.2 เหลือ 0.02 ในหมู่บ้านนํารอง 12 แห่ง นอกจากนี้ ยังสามารถลดอัตราการป่วยเป็นโรคมาเลเรียจาก114.9 ราย ต่อประชากร 1,000 คน ในปี 2552 (2009) เป็น 5 ราย ต่อประชากร 1,000 คน ในปี 2559 (2016)

Austria


Initiative: Talents for Austria

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หลายประเทศในยุโรปเผชิญปัญหาการมีผู้ลี้ภัยและอพยพเข้าประเทศเป็นจํานวนมาก และเมื่อเดินทางมาถึงแล้วนั้น ผู้ลี้ภัยและผู้อพยพจํานวนมากพบอุปสรรคในการปรับตัวเพื่อดํารงชีวิตในประเทศยุโรปซึ่งถือเป็นบ้านใหม่ของพวกเขาทั้งในด้านของภาษา วัฒนธรรม และอาชีพ ในขณะเดียวกัน การลดจํานวนลงของประชากรทั่วยุโรปทําให?เกิดการขาดแคลนทั้งแรงงานฝ?กหัดและที่มีฝ?มือในภาคแรงงาน ในปี 2558 (2015) ทางการของเมือง Trofaiach ได้ร่วมมือกับบริษัทพัฒนากําลังคนคุณภาพในการจัดตั้ง “Talents for Austria” (กําลังคนคุณภาพสําหรับประเทศออสเตรีย) ขึ้นมา โดยโครงการนี้เป็นลักษณะคล้ายกับโรงเรียนประจําซึ่งจะให้ทั้งการบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ การศึกษา (ภาษา วัฒนธรรม/ค่านิยม) การฝึกงานตําแหน่งงาน และการสนับสนุนอื่นๆ สําหรับผู้ลี้ภัยวัยเยาว์ (Unaccompanied Minor Asylum seekers : UMA) จํานวน 30 คน ทั้งนี้ในโครงการนี้จะเนนเสริมในดานของทักษะทางภาษา(เยอรมัน) การศึกษาพื้นฐาน (คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และวิทยาศาสตร์) และความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีในขณะเดียวกันยังรวมถึงการฝึกอบรมพิเศษ (สําหรับการท่องเที่ยว งานก่อสร้าง การเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในท้องถิ่นหรือภูมิภาค) และตําแหน่งงาน การฝึกอบรมงานพิเศษนี้ผู้ลี้ภัยวัยเยาว์จะได้รับโอกาสที่สําคัญทั้งในด้านการเริ่มต้นฝึกงานและการเข้าสู่ตลาดแรงงาน และในขณะเดียวกันได้ช่วยให้บริษัทสัญชาติออสเตรียลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน


สาขา 2: การสร้างองค์การแห่งความเสมอภาคและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ    (Making Institutions Inclusive and Ensuring Participation in Decision-making)

Republic of Korea

Initiative: Tax Administration Division

รัฐบาลท้องถิ่นของจังหวัด Chungcheongnam-do ได้พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีผ่านเว็บไซต์ของจังหวัด เพื่อเปิดเผยข้อมูลรายได้ งบประมาณ รายจ่าย และการชําระหนี้ต่อสาธารณะ โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงานภายในจังหวัด 15 หน่วยในการเปิดเผยข้อมูลรายได้ และรายจ่าย รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการทําสัญญาเนื้อหาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผลจากการดําเนินงานดังกล่าวทําให้?ประชาชนสามารถตรวจสอบการใช้งบประมาณผ่านเว็บไซต์ได้โดยง่าย นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ และส?งผลต่อการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ขณะเดียวกันกฎหมายงบประมาณของประเทศได้มีการแก้ไขในเดือนธันวาคม 2557 (2014) และในเดือนพฤศจิกายน 2558 (2015) รัฐบาลท้องถิ่นทุกแห่งต้องเปิดเผยข้อมูลรายได้และรายจ่ายผ่านอินเทอร์เน็ต

 

Colombia

Initiative: Cambia Tu Mente...Construye Paz (Change your mind Build Peace)

โครงการ Cambia Tu Menter… Construye Paz (เปลี่ยนความคิดสู่การสร้างสันติภาพ) มีเป้าหมายเพื่อสร้างการเจรจาระหว่างสมาชิกของกลุ่มที่มีความขัดแย้งภายในเมือง Manizales ซึ่งมีปัญหาความรุนแรงระหว่างกลุ่ม โดยโครงการฯ ได้ชี้ให้เห็นถึงความขัดแย้งในพื้นที่ โดยใช้วิธีการใหม่ และการตัดสินใจอย่างรอบด้าน เพื่อสร้างสันติภาพในการเจรจา และสร้างความเข้าใจระหว่างกลุ่ม ซึ่งโครงการนี้ได้มุ่งเน้นการเปลี่ยนความคิดของวัยรุ่นที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม รวมถึงสมาชิกในชุมชน โดยสร้างโอกาสในด้านต่าง ๆ เช่น การทํางาน การศึกษา เป็นต้น ในปี 2558 (2015) เมือง Manizales ได้รับการรับรองจาก  Colombian Cities Network ให้เป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุดในโคลอมเบีย ซึ่งผลดังกล่าวถือได้ว่าเป็นอันดับสูงที่สุดในรอบ 10 ปี 


Spain

Initiative: Citizen Participation Project

จากการเผชิญความท้าทายในด้านสร้างรัฐบาลที่เปิดเผย สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนมีส่วนร่วม และการทํางานแบบบูรณาการ สภาท้องถิ่นแห้งเมืองมาริด (Madrid City Council) ได้จัดทําโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน ผ่านเว็บไซต์ของรัฐบาลเมืองมาริด เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน และเปิดพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็น โดยจัดให้มีช่องทางให้ประชาชนในการแสดงความคิดเห็น และความต้องการ รวมถึงเสนอการพัฒนางานบริการภาครัฐ เพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการ ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้กับประชาชนทั่วไปได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นถกเถียง โดยตั้งแต่ปี 2553 (2010) มีผู้ใช้งานทั้งหมด 362,702 ราย และมีข้อถกเถียงมากกว่า 5,000 หัวข้อ ขณะที่มีข้อเสนอกว่า 21,000 หัวข้อ และมีการลงคะแนนเสียงมากกว่า 4 ล้านครั้ง

 

สาขา3: การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในการให้บริการสาธารณะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Promoting Gender Responsive Public Services to Achieve the SDGs)

Kenya

Initiative: Promoting Gender responsive public service to achieve the SDGs

เนื่องจากประเทศเคนยาประสบกับความท้าทายเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติทางเพศ 1) ภาคการเกษตรบางส่วนมีการเลือกปฏิบัติทางเพศ 2) ขาดการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติทางเพศ 3) ความตระหนักรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศมีน้อย และ 4) กระแสของความเสมอภาคถูกพูดถึงแต่ในหน่วยงานที่ทำงานด้านนี้เท่านั้น ดังนั้น โครงการนี้ช่วยประสานให้เกิดการบูรณาการในมิติทั้งเพศและสังคมเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะในสตรีและเยาวชนซึ่งอยู่ในห่วงโซ่แห่งคุณค่าการพัฒนาด้านการเกษตร (VCD) ของ 47 เขตปกครอง (counties) ในเคนยา ทั้งนี้ยังมีการสนับสนุนจากตัวแทนผู้ประสานงานมาช่วยประสานงานในการพัมนาเกี่ยวกับนโยบายทางเพศ ยุทธศาสตร์ในการยุติความรุนแรงทางเพศในภาคเกษตรกรรม รวมถึงยุทธศาสตร์ที่รวมมิติเพศและสังคมไว้ด้วย พร้อมแผนการดำเนินงาน


Thailand


Initiative: Integrated approach of comprehensive cervical cancer control

            สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับภาคีเครือข่ายดําเนินโครงการสาธิตการป้องกันควบคุมมะเร็งปากมดลูกด้วยการตรวจด้วยน้ำส้มสายชู (VIA) และรักษาด้วยการจี้เย็น (Cryotherapy) ใน 4 อําเภอแรก โดยสามารถรู้ผลใน 1 นาทีหากพบความผิดปกติจะได้รับการรักษาในการรับบริการครั้งเดียวกันนับเป็นนวัตกรรมบริการที่สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลารอคอยลงอย่างมาก เชื่อมโยงการคัดกรองและการรักษาเข้าด้วยกันลดปัญหาการไม่ไปตามนัด โครงการนี้ฝึกอบรมพยาบาลเป็นผู้ให้บริการ ซึ่งช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในพื้นที่ชนบทห่างไกลได้


Switzerland

Initiative: Switzerland Advancing Gender Equal Pay SAGE

             แมประเทศสวิตเซอร์แลนด์กําลังอยู่ระหว่างการพัฒนาให้เกิดความเท่าเทียมในการจ่ายเงินค่าจ้างระหว่างเพศชายและเพศหญิงโดยในปี 2558 (2015) ได้เริ่มข้อเสนอจากภาครัฐที่ชื่อว่า Switzerland Advancing Gender Equal Pay (SAGE) หรือความก้าวหน้าของสวิตเซอร์แลนด์ในการจ่ายเงินค่าจ้างระหว่างเพศที่เท่าเทียม SAGE มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทําลายช่องว่างระหว่างค่าของทั้งสองเพศ โดยริเริ่มกับภาครัฐเพื่อเป็นตัวอย่างในการดําเนินงาน โดยเสาแรก (first pillar) ของ SAGE คือการพัฒนาและยกระดับเครื่องมือในการทดสอบประเมินเอง (self-test tool) Logib และอนุญาตให้บริษัทที่มีพนักงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปพิจารณาว่าการปฏิบัติของเขาเป็นไปตามเงื่อนไงของการจ่ายเงินค่าจ้างระหว่างเพศที่เท่าทียมหรือไม่ เสาที่สอง(second pillar) คือ กฎบัตรสําหรับการจ่ายเงินที่เท่าเทียมที่ให้หน่วยงานภาครัฐซึ่งมีการตรวจสอบสม่ำเสมอเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าจ้างระหว่างเพศที่เท่าเทียมในการบริหารงานภาครัฐ โดยการริเริ่มนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นวาทกรรมระดับชาติเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าจ้างระหว่างเพศของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งถือเป็นแรงผลักดันที่เกิดขึ้นทั้วทั่งภาครัฐ และมีจํานวนของเขตปกครอง (cantons) เมือง และชุมชนเข้าร่วมกับการดําเนินงานดังกล่าวมากขึ้นเรื่อย ๆ รวมถึงได้นําไปบังคับใช้กับหน่วยงานของตนแล้ว ในขณะเดียวกันที่ก็จะมีการจัดสัมมนาประจําปีเพื่อให้ภาคีที่เกี่ยวข้องมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์รวมถึงกรณีตัวอย่างในการดําเนินงานระหว่างกัน