ที่มาและรายละเอียด

แชร์หน้านี้

งานที่ดำเนินการด้านการให้บริการสาธารณะด้วยความเป็นมืออาชีพ และดำเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546 ประเภทสาขารางวัล United Nations Public Service Awards


     ในปี พ.ศ. 2554 (ปี ค.ศ. 2011) รางวัล United Nations Public Service Awards แบ่งออกเป็น 5 สาขารางวัล ได้แก่ 1) สาขาการป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่นในการบริการสาธารณะ (Preventing and combating corruption in the public service) 2) สาขาการพัฒนาการให้บริการประชาชน (Improving the delivery of services) 3) สาขาการส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายผ่านกลไกด้านนวัตกรรม (Fostering participation in policy-making decisions through innovative mechanisms) 4) ประเภทการเสริมสร้างการจัดการความรู้ในภาครัฐ (Advancing knowledge management in government) 5) สาขาการส่งเสริมการตอบสนองความเท่าเทียมกันในการให้บริการสาธารณะ (Promoting gender responsive delivery of public services) สำหรับการสมัครจะต้องดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์ www.unpan.org ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และมีการมอบรางวัล United Nations Public Service Awards ในวันที่ 23 มิถุนายนของทุกปี ในงาน United Nations Public Service Day ซึ่งเป็นวันเฉลิมฉลองคุณค่าและคุณความดีของการให้บริการต่อชุมชน (International Public Service) ขององค์การสหประชาชาติ
ผลการดำเนินงาน

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้เสนอชื่อหน่วยงานภาครัฐไทยสมัครขอรับรางวัล United Nation Public Service Awards มาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

 • ปี พ.ศ. 2550 จำนวน 7 หน่วยงาน ผ่านการประเมินเข้าสู่การพิจารณารอบสอง จำนวน 3 หน่วยงาน โดยไม่มีหน่วยงานใดได้รับรางวัล
 • ปี พ.ศ. 2551 จำนวน 15 หน่วยงาน ผ่านการประเมินเข้าสู่การพิจารณารอบสอง จำนวน 6 หน่วยงาน ผ่านการประเมินเข้าสู่การพิจารณารอบสาม จำนวน 4 หน่วยงาน และมีโรงพยาบาลยโสธร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (Finalist) สาขา Improving the delivery of services จากผลงาน การให้บริการรักษาผู้ป่วย • ปี พ.ศ. 2552 จำนวน 20 ส่วนราชการ ผ่านการประเมินเข้าสู่การพิจารณารอบสอง จำนวน 9 หน่วยงาน ผ่านการประเมินเข้าสู่การพิจารณารอบสาม จำนวน 6 หน่วยงาน และมีโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ (Winner) สาขา Improving the delivery of services จากผลงาน Improving Public Medical Care Service through Collaborative Networks • ปี พ.ศ. 2553 จำนวน 15 หน่วยงาน ผ่านการประเมินเข้าสู่การพิจารณารอบสอง จำนวน 6 หน่วยงาน โดยไม่มีส่วนราชการใดได้รับรางวัล
 • ปี พ.ศ. 2554 จำนวน 21 หน่วยงาน ผ่านการประเมินเข้าสู่การพิจารณารอบสอง 18 หน่วยงาน ผ่านรอบสอง 11 หน่วยงาน และผ่านรอบสุดท้ายได้รับรางวัล 2 หน่วยงาน เป็นรางวัลชนะเลิศ 1 หน่วยงาน และรางวัลรองชนะเลิศ 1 หน่วยงาน ดังนี้

 • 1) รางวัลชนะเลิศ (1st Place Winner) ได้แก่ สำนักงานสรรพากรภาค 7 กรมสรรพากร ได้รับรางวัลสาขา Advancing knowledge management in government จากผลงาน สำนักงานบริการขวัญใจประชาชน (Service Excellence Tax Office)


  2) รางวัลรองชนะเลิศ (2nd Place Winner) ได้แก่ กรมชลประทาน ได้รับรางวัลสาขา Fostering participation in policy-making decisions through innovative mechanisms จากผลงาน การบริหารจัดการชลประทานแบบมีส่วนร่วม โดยคณะกรรมการภาคประชาชนและองค์กรผู้ใช้น้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี (Participatory Irrigation Management by Civil Society Committee and Water User Organizations: The Kra Seaw Operation and Maintenance Office Dan Chang District, Suphan Buri Province, Thailand)


  ตารางผลรางวัล United Nations Public Service Awards ของหน่วยงานภาครัฐไทย


        โดยการส่งเสริม สนับสนุนส่วนราชการให้ได้รับรางวัล United Nations Public Service Awards ขององค์การสหประชาชาติ เพื่อให้คุณภาพการบริการภาครัฐก้าวขึ้นสู่มาตรฐานสากล และเป็นการเผยแพร่ผลงานของหน่วยงานภาครัฐไทยในเวทีโลก สำนักงาน ก.พ.ร.ได้สนับสนุน และผลักดันให้หน่วยงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน และรางวัลมาตรฐานศูนย์บริการร่วม / เคาน์เตอร์บริการประชาชน เสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัล United Nations Public Service Awards ขององค์การสหประชาชาติ  ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานของประเทศสมาชิกที่ดำเนินการให้บริการสาธารณะด้วยความเป็นมืออาชีพมาอย่างต่อเนื่องทุกปีนับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 โดยมีหน่วยงานภาครัฐไทยได้รับรางวัลดังกล่าวแล้ว 2 หน่วยงานคือ ในปี พ.ศ. 2551 โรงพยาบาลยโสธร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (Finalist) สาขา Improving the delivery of public services และ ในปี พ.ศ. 2552 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ (The Winner) ในสาขาเดียวกัน สำหรับใน ปี พ.ศ. 2553 มีหน่วยงานส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัล จำนวน 16 หน่วยงาน โดยผ่านการพิจารณารอบแรก 9 หน่วยงานผ่านรอบสอง 6 หน่วยงาน

  รางวัล United Nations Public Service Awards เป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นโดยคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (Economic and Social Council - ECOSOC) เพื่อมอบให้แก่หน่วยงานที่ดำเนินการด้านการให้บริการสาธารณะด้วยความเป็นมืออาชีพ โดยรางวัล UN Public Service Awards 2011 มี 5 สาขา คือ ได้แก่ สาขาการป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่นในการบริการสาธารณะ (Preventing and combating corruption in the public service) สาขาการพัฒนาการให้บริการประชาชน (Improving the delivery of public services) สาขาการส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายผ่านกลไกด้านนวัตกรรม (Fostering participation in policy-making decisions through innovative mechanisms) สาขาการเสริมสร้างการจัดการความรู้ในภาครัฐ (Advancing knowledge management in government) และสาขาการส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการให้บริการสาธารณะ (Promoting gender responsive delivery of public services)

   


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2554 15:22:57 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 13 ธันวาคม 2560 09:26:52