แนวทางการสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA)

แชร์หน้านี้

แนวทางการสมัครขอรับรางวัล UNPSA 


มีหลักการดังนี้


การสมัครขอรับรางวัล UNPSA ดำเนินการทุกขั้นตอนผ่านระบบออนไลน์ โดยมีขั้นตอนหลักแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้


ส่วนแรก: การสมัครสมาชิก (กรณีที่ยังไม่เป็นสมาชิก) ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://publicadministration.un.org/unpsa/en/  สามารถใช้ภาษาที่เป็นทางการขององค์การสหประชาชาติ 

(อาหรับ, จีน, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, รัสเซีย และภาษาสเปน)


ส่วนที่สอง : การตอบ Pre-Screening Form เป็นการตอบคําถามเบื้องต้นเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผลงาน 

(ในส่วนนี้เลือก Sustainable Development Goals และเลือกสาขาที่จะสมัคร) 

ต้องตอบคำถามให้ครบทุกข้อตามที่ระบุไว้ และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ หากตอบคำถามไม่ตรงตามตามที่ถาม จะไม่มีสิทธิได้รับการประเมิน


ส่วนที่สาม: การตอบคำถามหลัก (Nomination form) เป็นการตอบคำถามเกี่ยวกับผลงานที่สมัคร โดยต้องตอบข้อคำถามหลักให้ครบทุกคำถาม และต้องปฏิบัติตามทุกข้อกำหนดหรือเงื่อนไข ซึ่งการตอบคำถามในส่วนนี้มีความสำคัญมาก เนื่องจากเป็นส่วนหลักของการแสดงรายละเอียดของผลงานหรือโครงการในภาพรวม โดยรายละเอียดแสดงดังหัวข้อที่ 1.3 คำถามหลัก (Nomination Form) ในการสมัครขอรับรางวัล UNPSA


ส่วนที่สี่: การส่งเอกสารเพิ่มเติม หลังจากการส่งแบบตอบคำถามหลักในส่วนที่สามแล้ว ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ 1) เอกสารสนับสนุนผลงาน (Supporting Documents) ไม่เกินสามชิ้น ซึ่ง 1 ในนั้นต้องเป็นรายงานการประเมินผลงานที่ส่งสมัครขอรับรางวัล โดยจะเป็นรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบอื่น ๆ ก็ได้ เช่น รายงานผลการตรวจสอบหรือการประเมินผล ผลสำรวจจากผู้รับบริการหรือประชาชน หนังสือ วีดิโอ และหนังสือพิมพ์/บทความ เป็นต้น และ 2) จดหมายรับรองจำนวน 2 ฉบับ ที่ออกโดยหน่วยงานของภาครัฐ หรือหน่วยงานภาคเอกชน แต่จะต้องไม่ใช่หน่วยงานเดียวกันกับหน่วยงานที่สมัครรางวัล โดยเนื้อความในจดหมายควรจะมีการชี้ให้เห็นประเด็น ความสำคัญว่าผลงานของหน่วยงานที่สมัครว่าประสบความสำเร็จและมีคุณค่าอย่างไรแก่การได้รางวัล ทั้งนี้ ผลงานที่ไม่มีเอกสารหลักฐานประกอบ จะไม่ได้รับการพิจารณา