ตัวอย่างการตอบคำถามแบบฟอร์มการสมัคร (Nomination form) เพื่อขอรับรางวัล UNPSA ของประเทศที่ได้รับรางวัล UNPSA 2019: ประเทศไทย

แชร์หน้านี้

ประเทศไทย


หน่วยงาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผลงาน: Self-reliant Solar Energy Community

สาขารางวัลสาขาที่ การพัฒนาประสิทธิภาพและความรับผิดชอบในหน่วยงานภาครัฐ (Developing effective and accountable public institutions)

Question 1 Please describe the objective of the initiative introduced (200 words maximum)

The objectives of the project were to provide people the electricity with low-cost solar energy as soon as possible, people able to handle household electricity by themselves, suitability for context of areas where electricity expansion was impossible, and suitability for the area with solar radiation intensity throughout the year. The implementation result of the project was the creation a mechanism for the public sector-private sector-people participation allowing people to share their opinions, make decisions, join in implementation and monitoring and evaluation. Additionally, it also established sustainability by having people rely on themselves by enhancing knowledge on solar energy that could generate electricity for household use, establishing a self-reliant alternative energy learning center to be a learning resource for the community, creating community technicians to help people, subscribing learning center members, promoting revolving capital for purchasing solar energy electricity generating equipment. The regulations were determined for governing the learning center for sustainability, and the low cost solar energy electricity generating equipment were provided, resulting in sustainability of resolution of people’s problems.

คำแปลโดยสังเขป โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ด้วยการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีต้นทุนต่ำ และประชาชนในพื้นที่สามารถจัดการการผลิตไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนได้ด้วยตนเอง เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ที่ไม่สามารถขยายเขตระบบไฟฟ้าได้  และมีความเหมาะสมกับพื้นที่ที่มีความเข้มรังสีอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้าได้ตลอดปี  ซึ่งผลการดำเนินงานของโครงการได้สร้างกลไกการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  ภาคเอกชนและประชาชน  ด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ ร่วมการดำเนินการ ติดตามและประเมินผล  รวมทั้งสร้างความยั่งยืนให้กับประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยวิธีการส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในครัวเรือน    จัดตั้งศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนพึ่งตนเองเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชน  สร้างช่างชุมชนเพื่อช่วยเหลือประชาชน  การรับสมัครสมาชิกศูนย์เรียนรู้ฯ ส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมทั้งจัดหาแหล่งวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำ ส่งผลให้สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างยั่งยืน

           บทวิเคราะห์ การตอบคำถามในข้อนี้ มีความชัดเจนในการระบุถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ  แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการและสาขาที่สมัครรับรางวัล (ด้วยการมุ่งเน้นเกี่ยวกับกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน) ระบุบทบาทของภาคประชาชน แสดงให้เห็นถึงความยั่งยืนของโครงการด้วยการขยายความ (จัดตั้งศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนพึ่งตนเองเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชน  สร้างช่างชุมชนเพื่อช่วยเหลือประชาชน  พร้อมทั้งจัดหาแหล่งวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำ) ซึ่งการตอบคำถามทั้งหมดแสดงให้เห็นภาพรวมของทั้งโครงการ ซึ่งทำให้ผู้อ่านหรือกรรมการมองเห็นภาพรวมและความเชื่อมโยงของการโครงการและสาขาที่สมัคร

ความสอดคล้องกับรายละเอียดของสาขาที่สมัคร (สาขาที่ 3) : มีความสอดคล้องในข้อที่ 1 เสนอแนวคิด นโยบายการปฏิบัติ และโครงสร้างเชิงนวัตกรรม และข้อที่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการทํางานร่วมกันQuestion 2 Please explain how the initiative is linked to the category and criteria selected (100 words maximum)

The performance results aligned with the third category: development of efficiency and accountability in governmental organizations. That is, the public problem was efficiently solved, which is the responsibility of the Nong ta tam SAO by setting the policy on creating solar energy system for generating electricity for the people. The people participation mechanism was created, including provision of opinions, planning, making decision, implementing, and evaluating the project for transparency, encouraging staff to access the public area and solve problems with the people participation.

           คำแปลโดยสังเขป ผลการดำเนินงานมีความสอดคล้องกับสาขา 3 การพัฒนาประสิทธิภาพและ       ความรับผิดชอบในหน่วยงานภาครัฐ  เนื่องจากมีการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม ด้วยการกำหนดนโยบายที่ใช้ในการผลิตกระแส้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ประชาชน  สร้างกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งการแสดงความคิดเห็น วางแผน ตัดสินใจ  ร่วมดำเนินงาน และประเมินผลเพื่อความโปร่งใส อีกทั้งยังส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่และแก้ไขปัญหาโดยการมีส่วนร่วมกับของประชาชน

           บทวิเคราะห์ การตอบคำถามในข้อนี้ ระบุความสอดคล้องกับสาขาที่สมัคร คือสาขาที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพและ ความรับผิดชอบในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นคำถาม และได้แสดงให้เห็นว่าสอดคล้องกับสาขาที่ 3 อย่างไร ระบุเห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้น จนกระทั้งสิ้นสุดโครงการ และมีการประเมินผลจากประชาชน

ความสอดคล้องกับรายละเอียดของสาขาที่สมัคร (สาขาที่ 3) มีความสอดคล้องในข้อที่ 1 เสนอแนวคิด นโยบายการปฏิบัติ และโครงสร้างเชิงนวัตกรรม ข้อที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการทํางานร่วมกัน ข้อที่ 3 เพิ่มความโปร่งใส และการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน

 


Question 3 Please describe in what ways the initiative is contributing to the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development and the realization of the SDGs. Specify which SDG(s) it is relevant to. (100 words maximum)

Self-reliant solar energy electricity community aligned with the goal of the 7th Sustainable Development Agenda, Indicator 1, ensuring that everyone had access to modern, reliable, and sustainable energy service. The people of 400 households, or 100%, in Moo 8, Ban Wang Won, who formerly had no chance to use electricity, could sustainably generate electricity for using in their households.

คำแปลโดยสังเขป ชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเอง มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 7 สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน โดยประชาชนผู้ขาดแคลนไฟฟ้าหมู่ที่ 8 บ้านวังวน จำนวน 400 ครัวเรือน สามารถผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ในครัวเรือนได้อย่างยั่งยืนคิดเป็น ร้อยละ 100 

           บทวิเคราะห์ การตอบคำถามในข้อนี้ ระบุว่าโครงการมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 7 สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้และใช้สถิติเพื่อแสดงให้เห็นว่าประชาชนในหมู่ 8 จะมีไฟฟ้าใช้ร้อยละ 100 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายที่ 7

ความสอดคล้องกับรายละเอียดของสาขาที่สมัคร (สาขาที่ 3) มีความสอดคล้องในข้อที่ 1 เสนอแนวคิด นโยบายการปฏิบัติ และโครงสร้างเชิงนวัตกรรมQuestion 4 The initiative must have positive impact on a group or groups of the population, especially the vulnerable (i.e. children, women, older persons, people with disabilities, etc.) within the context of your country or region. Please explain how the initiative has addressed a significant shortfall in governance, public administration or public service within the context of a given country or region. (200 words maximum)

The operation of self-reliant solar energy electricity community was important because it demonstrated the efficiency and responsibility to greatly solve the problem for 400 underprivileged people, or 100%, in Moo 8 Ban Wang Won, Nong ta tam Subdistrict, to access to electricity services, by using solar energy electricity generating system to solve the problems of the community effectively. The operation contributed to the administration of the Nong ta tam SAO in creating mechanism for the participation of people, private and public sectors in implementing the project. Knowledge provision, budget support, and helping people without ability to use electricity to sustainably and efficiently have electricity for using contributed to the set objective achievement. In addition, in order to ensure transparency, the public participation in monitoring and evaluating every year was created. Nong ta tam SAO also created a public relation channels to allow people to access information easily and thoroughly, such as the application line, appointment of public relation personnel in every village zone to disseminating the public information.

คำแปลโดยสังเขป การดำเนินงานชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเองมีความสำคัญเนื่องจากเป็นการแสดงถึงความมีประสิทธิภาพและความรับผิดชอบต่อการแก้ไขปัญหาให้ครัวเรือนจำนวน 400 ครัวเรือนมีไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้มสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  ภาคเอกชน และประชาชนในการดำเนินงานโครงการ  การให้ความรู้ การสนับสนุนงบประมาณ และการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนไฟฟ้าให้มีไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่องอย่างยั่งยืน และมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ นอกจากนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสยังมีการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลโครงการทุกปี  มีการสร้างช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและทั่วถึง เช่น แอปพลิเคชันไลน์ และการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลในเขตหมู่บ้าน

         บทวิเคราะห์ การตอบคำถามในข้อนี้ มีความชัดเจนในการระบุถึงผลลัพธ์ที่ได้ จากการแก้ไขปัญหาในบริบทของพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ปัจจัยที่ทำให้โครงการสำเร็จคือการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน และการให้ความรู้ รวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณ รวมทั้งกลไกที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงการทำงานของภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วโดยการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร

ความสอดคล้องกับรายละเอียดของสาขาที่สมัคร (สาขาที่ 3) มีความสอดคล้องในข้อที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการทํางานร่วมกัน ข้อที่ 3 เพิ่มความโปร่งใส และการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน และข้อที่ 4 พัฒนาความรับผิดชอบQuestion 5 a. Please explain in which way the initiative is innovative in the context of your country or region (100 words maximum)

Self-reliant solar energy electricity community by using “Pracharat” participation process had applied solar energy electricity generating system in generating household electricity for people. In Thailand, the solar radiation intensity is in the range of 17-20 MJ/m2 -day, and in the Nong ta tam subdistrict area, the average solar radiation intensity is 18.27 MJ / m2 –day, which is proper for solar energy electricity generating system.

คำแปลโดยสังเขป ชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเอง ประชารัฐ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมแบบประชารัฐ คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาประชาชน ร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยการนำระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการผลิตไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนให้แก่ประชาชน  ซึ่งประเทศไทยมีค่าความเข้มรังสีอาทิตย์กระจายอยู่ในช่วง 17-20 MJ/m2/day และในพื้นที่ตำบลหนองตาแต้มมีค่าความเข้มรังสีอาทิตย์เฉลี่ย 18.27 MJ/m2/day ซึ่งมีค่าความเข้มรังสีเหมาะกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

        บทวิเคราะห์ การตอบคำถามในข้อนี้ ระบุถึงแนวคิดนวัตกรรมการใช้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นการดำเนินการจากความร่วมมือแบบประชาชรัฐ คือทุกภาคส่วนได้แก่ ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการนี้  และการระบุตัวเลขค่าความเข้มรังสี แสดงให้เห็นถึงการเก็บข้อมูล และความเป็นไปได้ของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ของโครงการ

ความสอดคล้องกับรายละเอียดของสาขาที่สมัคร (สาขาที่ 3) ความสอดคล้องในข้อที่ 1 เสนอแนวคิด นโยบายการปฏิบัติ และโครงสร้างเชิงนวัตกรรม

b. Please describe if the innovation is original or if it is an adaptation from other contexts (100 words maximum)

The innovation of self-reliant solar energy electricity community is an innovation initiated since 2015 by using solar energy for generating electricity. It was created from the responsibility to solve the people’s problems effectively, by encouraging people to mobilize the operation by themselves to achieve sustainability, including participation in opinion sharing, making decisions, project implementation, monitor and evaluation, to achieve transparency, with the support of Nong ta tam SAO and the private sector.

คำแปลโดยสังเขป นวัตกรรมชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเอง เป็นนวัตกรรมที่มีการริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558  โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานได้ด้วยตนเองเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ทั้งการร่วมคิด ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ  ร่วมดำเนินงาน ติดตามและประเมินผลโครงการ ก่อให้เกิดความโปร่งใส  โดยมีการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้มและภาคเอกชน

บทวิเคราะห์ การตอบคำถามในข้อนี้ ระบุถึงระยะเวลาการเริ่มต้นโครงการขึ้น และแนวทางการดำเนินโครงการจากการขับเคลื่อนของประชาชนเอง โดยมีภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่

ความสอดคล้องกับรายละเอียดของสาขาที่สมัคร (สาขาที่ 3) ความสอดคล้องในข้อที่ 4 พัฒนาความรับผิดรับชอบ และข้อที่ 5 งเสริมให้เกิดภาวะผู้นํา พัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคล และสร้างวัฒนธรรมการทํางานร่วมกัน


Question 6 Has the initiative been transferred and adapted to in other contexts (e.g. other cities, countries or regions) to your organization’s knowledge? If yes, please explain (100 words maximum)

There was the knowledge transfer to other organizations as follows: Khao Chao SAO, Prachuap Khiri Khan Province, where the solar energy electricity generating system was applied for using in the office, heads of governmental departments in Prachuap Khiri Khan Province, Pran Buri SAO, Prachuap Khiri Khan Province, Phetchaburi Provincial Energy Office, Surin Provincial Energy Office, Hui Ket SAO, Phichit Province, Suk Paiboon SAO, Nakhon Ratchasima, Nongtatam School, etc., totaling the number of 465 people. In addition, other organizations around the world with the same problem on electricity shortage can applied this resolution in every area.

คำแปลโดยสังเขป มีการถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้ต่อยอดนำระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือระบบโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าใช้ในสำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี  สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุจังหวัดพิจิตร  องค์การบริหารส่วนตำบลสุขไพบูลย์ จังหวัดนครราชสีมา และโรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม เป็นต้น รวมทั้งหมด 465 คน ทั้งนี้หน่วยงานทั่วโลกที่ประสบปัญหาลักษณะเดียวกันสามารถนำวิธีการไปประยุกต์เพื่อแก้ไขปัญหาได้

        บทวิเคราะห์ การตอบคำถามในข้อนี้ ระบุถึงเครือข่ายความร่วมมือทั้งหมดของการดำเนินโครงการ ซึ่งตรงประเด็นคำถามในข้อนี้ รวมทั้งกล่าวถึงการต่อยอดองค์ความรู้ด้วยการนำไปปรับใช้กับพื้นที่ที่มีปัญหาลักษณะเดียวกัน

ความสอดคล้องกับรายละเอียดของสาขาที่สมัคร (สาขาที่ 3) ความสอดคล้องในข้อที่ 1 เสนอแนวคิด นโยบายการปฏิบัติ และโครงสร้างเชิงนวัตกรรม


 

Question 7a. What resources (i.e. financial, human or others) were used to implement the initiative? (100 words maximum)

The self-reliant solar energy electricity community had spent resources in form of budget for THB 38,223 to enhance both theoretical and practical knowledge. There is a revolving fund for people to purchase solar energy electricity generating equipment, supported by government budget and public fund raising for THB 105,350. The equipment were also supported by the private sector, and the community also acted as a supplier to use solar energy to generate electricity. The participants in the operation included the personnel from the people, public, and private sectors.

คำแปลโดยสังเขป  ชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเอง ใช้ทรัพยากร งบประมาณจำนวน 38,223 บาท ในการส่งเสริมความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ  มีกองทุนหมุนเวียนสำหรับซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและการระดมทุนจากประชาชน 105,350 บาท  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน และชุมชน

           บทวิเคราะห์ การตอบคำถามในข้อนี้ ระบทรัพยากรที่ด้านเงินที่นำมาใช้ในการดำเนินการ และขยายความที่มาของเงินที่มาจากการสนับสนุนของภาครัฐ และการระดมทุนด้วยตนเองของประชาชน

ความสอดคล้องกับรายละเอียดของสาขาที่สมัคร (สาขาที่ 3) ความสอดคล้องในข้อที่ 2 ส?งเสริมการมี ส?วนร?วมและการทํางานร?วมกัน

b. Please describe whether and how the initiative is sustainable (covering the social, economic and environmental aspects) (200 words maximum)

Social dimension: There was a public group to set up a self-reliant alternative energy learning center committees to be a learning center for alternative energy use at the subdistrict and village levels by setting regulations for sustainability in managing the Learning center. And, in Ban Nong ta tam School, there is a learning center for the youth in Kindergarten to Grade 9 level. The community technicians were trained to help people in looking after and fixing the solar energy system equipment to achieve sustainability as a self-reliant solar community. Additionally, there was also an integrated organization consisting of both public and private sectors supporting the budget, body of knowledge, technology, and materials and equipment. Economic dimension: The revolving fund was established for low-income people able to access to sources of funds to purchase cheap solar energy electricity generating equipment, and have electricity available immediately. Environmental dimension: The electricity from solar energy is sustainably used. The amount of fuel used in household electricity generation reduces, reducing CO2, and protecting the environment. There is management of batteries used in solar energy system in order not to affect the environment.

คำแปลโดยสังเขป มิติด้านสังคม มีการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อจัดตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนพึ่งตนเอง ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้การใช้พลังงานทดแทนในระดับตำบล หมู่บ้าน โดยมีการกำหนดระเบียบข้อบังคับในการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ฯ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน รวมทั้งจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ดังกล่าวในโรงเรียนหนองตาแต้ม (ระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาหาความรู้ และให้ความรู้ เพื่อสร้างช่างชุมชนที่จะดูแล ซ่อมแซมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับประชาชน ซึ่งจะก่อให้เกิดความยั่งยืน เนื่องจากประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ นอกจากนี้ยังมีการบูรณการระหว่างหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนในการให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนงบประมาณ องค์ความรู้ เทคโนโลยี และวัสดุอุปกรณ์อีกด้วย มิติด้านเศรษฐกิจมีการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนขึ้น เพื่อให้ผู้ที่มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในราคาถูกได้ มิติด้านสิ่งแวดล้อม มีการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์อย่างยั่งยืน ลดปริมาณการใช้น้ำมันในกระบวนการผลิตไฟฟ้าในครัวเรือน ลดก๊าซ CO2 รักษาสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการแบตเตอรี่ที่ใช้ในระบบพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม

           บทวิเคราะห์ การตอบคำถาม มีความชัดเจนของการระบุความยั่งยืนที่ครอบคลุมทุกมิติ ดังนี้ มิติทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยมิติทางสังคมได้แสดงถึงการแนวทางการขยายผล การพัฒนาองค์ความรู้ให้คนในชุมชน และเยาวชน การสร้างช่างชุมชน ซึ่งทำให้ประชาชนในพื้นที่สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน มิติด้านเศรษฐกิจ การจัดตั้งกองทุนหมุนเวียน ซึ่งทำให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงทรัพยากรได้ และสำหรับมิติทางสิ่งแวดล้อมแสดงถึงการลดปริมาณก๊าซ CO2 จากการลดการใช้น้ำมัน โดยการเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาด

ความสอดคล้องกับรายละเอียดของสาขาที่สมัคร (สาขาที่ 3) มีความสอดคล้องกับข้อที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการทํางานร่วมกัน และข้อที่ 4 พัฒนาความรับผิดชอบ


 

Question 8 a. Has the initiative been formally evaluated either through internal or external evaluation?

There is an internal assessment of performance of Nong ta tam SAO by collecting data in accordance with the indicators by the project monitoring and evaluation committee to achieve the objectives. There is also an external assessment by outside agency, Sukhothai Thammathirat Open University, by evaluating according to the assessment criteria of local administrative organization in the aspect of good governance on the topic of local innovation assessment in the fiscal year 2018.

คำแปลโดยสังเขป มีการประเมินผลการดำเนินงานภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม ในการเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดในรูปแบบคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลโครงการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ มีการประเมินผลจากหน่วยงานภายนอกคือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยประเมินตามเกณฑ์การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ในหัวข้อการประเมินนวัตกรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

b. Please describe the indicators that were used (100 words maximum)

The indicators of internal organization include the percentage of people using household electricity from solar energy, training community technicians for helping people, establishment of learning center, and establishment of a revolving fund. The indicators of external organization include the alignment of the innovation with the existing problems and / or the community context, having a concrete objectives in the implementation, people participation, cooperation in the form of network to carry out local innovation, outputs or products from local innovation projects, outcomes or impacts of innovation projects on the development of society, economy or people’s quality of life.

คำแปลโดยสังเขป ตัวชี้วัดภายในหน่วยงานได้แก่  ร้อยละของประชาชนที่มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  การสร้างช่างชุมชนเพื่อดูแลอุปกรณ์หรือระบบพลังงานแสงอาทิตย์ การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้  และการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียน  ตัวชี้วัดหน่วยงานภายนอกได้แก่ ความสอดคล้องของนวัตกรรมกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและ/หรือความสอดคล้องกับบริบทชุมชน และมีวัตถุประสงค์ที่เป็นรูปธรรมในการดำเนินการ การมีส่วนร่วมของประชาชน และความร่วมมือเป็นเครือข่ายในการดำเนินนวัตกรรมท้องถิ่น  ผลงานหรือผลผลิต  จากโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น ผลลัพธ์ หรือผลกระทบจากโครงการนวัตกรรมที่มีต่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ หรือคุณภาพชีวิตของประชาชน

           บทวิเคราะห์ การตอบคำถาในข้อนี้ a และ b มีความชัดเจนในการแสดงแนวทางการประเมินการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม ทั้งจากการประเมินภายในหน่วยงาน และจากหน่วยงานภายนอก (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) รวมทั้งแสดงถึง ตัวชี้วัดที่ใช้มีความสอดคล้องกับบริบทของชุมชน แสดงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ความสอดคล้องกับรายละเอียดของสาขาที่สมัคร (สาขาที่ 3)  มีความสอดคล้องกับข้อที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการทํางานร่วมกัน  

c. Please describe the outcome of the evaluation (100 words maximum)

The outcome is 100 percent of people having household electricity generated by solar energy. There are 5 community technicians per 100 people in attendance. There are 3 learning centers within the subdistrict, with a revolving fund providing equal access to public resource. The people have got the knowledge of solar energy in household electricity generation, along with sustainable environmental sustainability, CO2 reduction. The outcome of the evaluation of Sukhothai Thammathirat Open University is at an excellent level, details as in the attached documents.

คำแปลโดยสังเขป ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือ ร้อยละ 100 ของครัวเรือน มีไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ใช้  มีช่างชุมชนในอัตราส่วน 5 คน ต่อประชากร 100 คน ที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือ และดูแลระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  มีศูนย์เรียนรู้ภายในตำบล 3 แห่ง  มีกองทุนหมุนเวียนให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งทุนอย่างเท่าเทียม  ประชาชนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ลดปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการประเมินผลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อยู่ในระดับดีเยี่ยม โปรดดูรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

           บทวิเคราะห์ การตอบคำถามในข้อนี้ ระบุถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน ด้วยการใส่ตัวเลขเชิงปริมาณ ทำให้ผลลัพธ์ที่ได้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ความสอดคล้องกับรายละเอียดของสาขาที่สมัคร (สาขาที่ 3) มีความสอดคล้องกับข้อที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการทํางานร่วมกัน ข้อที่ 3 เพิ่มความโปร่งใส และการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน และข้อที่ 4 พัฒนาความรับผิดชอบ

 


Question 9 The 2030 Agenda for Sustainable Development puts emphasis on collaboration, engagement, coordination, partnerships, and inclusion. Please describe what and how stakeholders were engaged in designing, implementing and evaluating the initiative. Please also highlight their roles and contributions (200 words maximum)

Nong ta tam SAO cooperating with people has set the policy on the use of solar energy for household electricity generation, establishing mechanisms for people participation in project development, encouraging participation mechanism among public sector, private sector, and people, building personnel’s leadership to get a vision for problem solving, creating organizational culture in teamwork between staff and the people to solve problems. The officials and people can use technology to solve the power shortage problem. Prachuap Khiri Khan Provincial Energy Office transferred knowledge and supported technology. Ban Nongtatam School established a renewable energy learning center at the school level. Forest Protection and Environment Conservation Village Project, Phetchaburi Province, supported revolving fund. Ruam Jai Tam Roi Por Network Learning Center, Phetchaburi Province transferred knowledge. Voice TV Co., Ltd. and Wisetek Solutions (Thailand) Co., Ltd. supported battery used in solar cell system. The people administrate the learning center, take care of self-reliant alternative energy learning center at the subdistrict and village level, training community technicians to be responsible for fixing the solar cell system, Fundraising for a revolving fund, being members of the committee to monitor and evaluate the project to ensure transparency once a year.

คำแปลโดยสังเขป องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม กำหนดนโยบายการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนร่วมกับประชาชน  สร้างกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำโครงการ สร้างกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน  เสริมสร้างภาวะผู้นำให้เจ้าหน้าที่ให้มีวิสัยทัศน์ในการแก้ไขปัญหา  สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการทำงานเป็นทีม และการทำงานร่วมกับประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหา  รวมทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้า  สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ สนับสนุนเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านหนองตาแต้มจัดตั้งศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนในระดับโรงเรียน  โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรีสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อจังหวัดเพชรบุรี  ถ่ายทอดองค์ความรู้ บริษัทวอยซ์ทีวี จำกัด และบริษัท ไวซ์เทค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนแบตเตอรี่ใช้ในระบบโซล่าเซลล์  ภาคประชาชนบริหารศูนย์เรียนรู้ดูแลศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนพึ่งตนเองในระดับตำบลและหมู่บ้าน  สร้างอาสาสมัครช่างชุมชนดูแลซ่อมแซมระบบโซล่าเซลล์แก่ประชาชน ระดมทุนจัดตั้งกองทุนหมุนเวียน ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลโครงการเพื่อให้เกิดความโปร่งใส  ปีละ 1 ครั้ง

           บทวิเคราะห์ การตอบคำถามในข้อนี้ ระบุถึงการดำเนินการไปสู่ผลลัพธ์ และระบุบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน ทั้งบทบาทหน้าที่ของภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน และมีความคลอบคลุมถึงการขยายผล และการประเมินผลโครงการ

ความสอดคล้องกับรายละเอียดของสาขาที่สมัคร (สาขาที่ 3) มีความสอดคล้องในข้อที่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการทํางานร่วมกัน ข้อที่ 3 เพิ่มความโปร่งใส และการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน ข้อที่ 4 พัฒนาความรับผิดชอบ และข้อที่ 5 ส่งเสริมให้เกิดภาวะผู้นํา พัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคล และสร้างวัฒนธรรมกรทํางานร่วมกัน

 


Question 10 Please describe the key lessons learned, and any view you have on how to further improve the initiative (100 words maximum)

The lessons learned are that the community participation helps to reflect problems and lead to solutions according to the needs, that proactive management reveals the real problem, that, though the personnel are in any divisions, continuous training and development will provide the personnel a vision to solve the problem, able to work beyond potential tasks, that organizational culture in the aspect of teamwork is important, and that “Pracharat” participation can result in maximum organizational performance achievement.

คำแปลโดยสังเขป บทเรียนที่ได้คือ  การมีส่วนร่วมของชุมชนช่วยสะท้อนปัญหาและนำไปสู่การแก้ปัญหาปัญหาได้ตรงกับความต้องการ  การบริหารงานเชิงรุกทำให้หน่วยงานของรัฐรับทราบปัญหาที่แท้จริง แม้ว่าบุคลากรจะอยู่ในสายงานใดก็ตาม หากมีการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะทำให้บุคลากรมีวิสัยทัศน์ในการแก้ไขปัญหา สามารถทำงานนอกเหนือจากงานในหน้าที่ได้อย่างมีศักยภาพ  วัฒนธรรมองค์กรในการทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งสำคัญรวมถึงการมีส่วนร่วมแบบประชารัฐทำให้การดำเนินงานขององค์กรเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด     

            บทวิเคราะห์ การตอบคำถามในข้อนี้ มีความชัดเจนในการระบุสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการนี้ การร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการ การพัฒนาบุคลากร และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการทำงานเป็นทีม เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ได้

ความสอดคล้องกับรายละเอียดของสาขาที่สมัคร (สาขาที่ 3) มีความสอดคล้องในข้อที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการทํางานร่วมกัน ข้อที่ 3 เพิ่มความโปร่งใส และการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน ข้อที่ 4 พัฒนาความรับผิดชอบ และข้อที่ 5 ส่งเสริมให้เกิดภาวะผู้นํา พัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคล และสร้างวัฒนธรรมกรทํางานร่วมกัน


ที่มา: Public Institutions and Digital Government Department of Economic and Social Affairs (2019). Self-reliant Solar Energy Community. Retrieved September  11, 2019, from: https://publicadministration.un.org/unpsa/database/Home/Winners/2019-Winners/Solar-Energy-Community