ฐานข้อมูลหน่วยงานที่ได้รับรางวัล United Nations Public Service Awards

แชร์หน้านี้

ปี พ.ศ.

หน่วยงานที่ได้

ต้นสังกัด

ชื่อผลงาน

ประเภทรางวัลที่ได้

สาขาที่ได้

2550

ไม่มีส่วนราชการได้รับรางวัล (ส่งรายชื่อเป็นครั้งแรก)

2551

โรงพยาบาลยโสธร

กระทรวงสาธารณสุข

การให้บริการรักษาผู้ป่วย

รางวัลรองชนะเลิศ (Finalist)

การพัฒนาการให้บริการประชาชน (Improving the delivery of public services)

2552

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Improving Public Medical Care Service through Collaborative Networks (การพัฒนาบริการทางการแพทย์ผ่านเครือข่ายความร่วมมือ)

รางวัลดีเยี่ยม (Winner)

การพัฒนาการให้บริการประชาชน (Improving the delivery of public services)

2553

ไม่มีส่วนราชการได้รับรางวัล

2554

สำนักงานสรรพากร ภาค 7

กรมสรรพากร

Tax Service Excellence (สำนักงานบริการขวัญใจประชาชน)

รางวัลชนะเลิศ (1st Place Winner)

การเสริมสร้างการจัดการความรู้ในภาครัฐ (Advancing knowledge management in government)

กรมชลประทาน

กรมชลประทาน

Participatory Irrigation Management (การบริหารจัดการชลประทานแบบมีส่วนร่วม โดยคณะกรรมการภาคประชาชน และองค์กรผู้ใช้น้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี)

รางวัลรองชนะเลิศ (2nd Place Winner)

การส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย ผ่านกลไกด้านนวัตกรรม (Fostering Participation in Policy-Making Decisions through Innovative Mechanisms)

2555

กรมชลประทาน

กรมชลประทาน

Integrated Drought Prevention and Mitigation : The Mae Yom Operation and Maintenance Office (การป้องกันและบรรเทาภัยแล้งแบบบูรณาการ ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่)

รางวัลชนะเลิศ (1st Place Winner)

การส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย ผ่านกลไกด้านนวัตกรรม (Fostering Participation in Policy-Making Decisions through Innovative Mechanisms)

โรงพยาบาลราชวิถี

กรมการแพทย์

Preventing Diabetic Blindness (การป้องกันตาบอดในผู้ป่วยเบาหวาน)

รางวัลรองชนะเลิศ (2nd Place Winner)

ประเภทการเสริมสร้างการจัดการความรู้ในภาครัฐ (Advancing knowledge management in government)

2556

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

กรมสุขภาพจิต

Child First – Work Together (CF-WT)

รางวัลชนะเลิศ (1st Place Winner)

การพัฒนาการให้บริการประชาชน (Improving the delivery of public services)

2557

สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

กรมควบคุมโรค

มาลาเรีย: การพัฒนาศักยภาพบริการแบบบูรณาการ (Integrating network and community participation for effective malaria management
in Tha Song Yang district, Tak province, Thailand) การบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อลดความเจ็บป่วยด้วยโรคมาลาเรียในพื้นที่เสี่ยงสูง อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

รางวัลชนะเลิศ (1st Place Winner)

การส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย ผ่านกลไกด้านนวัตกรรม (Fostering participation in policy–making decisions through innovative mechanisms)

โรงพยาบาลขอนแก่น

กระทรวงสาธารณสุข

การบูรณาการการช่วยเหลือเด็กและสตรีในภาวะวิกฤติจากความรุนแรงทางเพศและตั้งครรภ์ไม่พร้อมในพื้นที่ร้อยแก่นสารสินธุ์ (Khon Kaen Provincial Hospital One Stop Crisis Center: A multidisciplinary approach to dealing with violence against women (VAW) in Thailand)

รางวัลชนะเลิศ (1st Place Winner)

การส่งเสริมการตอบสนองความเท่าเทียมกันในการให้บริการสาธารณะ (Promoting gender-responsive delivery of public services)

2558

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ

กระทรวงสาธารณสุข

Holistic school in hospital (HSH)

รางวัลชนะเลิศ (1st Place Winner)

Promoting Whole of Government Approaches in the Information Age

โรงพยาบาลขอนแก่น

กระทรวงสาธารณสุข

Fast-track Service for High-risk Pregnancies

รางวัลชนะเลิศ (1st Place Winner)

การส่งเสริมการตอบสนองความเท่าเทียมกันในการให้บริการสาธารณะ (Promoting gender-responsive delivery of public services)

2559

ไม่มีการจัดงานรับรางวัล

2560

เทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี

กระทรวงมหาดไทย

นวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ (Excellent Happy Home Ward)

รางวัลรองชนะเลิศ (2nd Place Winner)

สาขานวัตกรรมและความเป็นเลิศในสาขาการให้บริการด้านสุขภาพของภูมิภาคเอเชียและเอเชียแปซิฟิก

2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

กระทรวงสาธารณสุข

การป้องกันควบคุมมะเร็งปากมดลูกแบบบูรณาการ (Integrated approach of comprehensive cervical cancer control)

รางวัลชนะเลิศ (1st Place Winner)

สาขาการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในการให้บริการสาธารณะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน