สาขาของรางวัล United Nations Public Service Awards

แชร์หน้านี้

1.    สาขาการป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่นในการบริการสาธารณะ (Preventing and combating corruption in the public service)

2.    สาขาการพัฒนาการให้บริการประชาชน (Improving the delivery of public services)

3.    สาขาการส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายผ่านกลไกด้านนวัตกรรม (Fostering participation in policy-making decisions through innovative mechanisms)

4.    ประเภทการเสริมสร้างการจัดการความรู้ในภาครัฐ (Advancing knowledge management in government)  

5.    สาขาการส่งเสริมการตอบสนองความเท่าเทียมกันในการให้บริการสาธารณะ (Promoting gender responsive delivery of public services)

 หน่วยงานที่ได้รับรางวัล United Nations Public Service Awards ขององค์การสหประชาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่

  •  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ ในสาขาการส่งเสริมแนวทางการดำเนินการของภาครัฐโดยรวมในยุคข้อมูลข่าวสาร (Promoting Whole of Government Approaches in the Information Age) จากผลงาน Holistic school in hospital (HSH)
  • โรงพยาบาลขอนแก่น ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ ในสาขาส่งเสริมการตอบสนองความเสมอภาคทางเพศในการส่งมอบบริการสาธารณะ (Promoting Gender Responsive Delivery of Public Services) จากผลงาน Fast-track Service for High-risk Pregnancies