ปี พ.ศ. 2556

แชร์หน้านี้

 • ประกาศผลรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี 2556
 • รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2556
 • การเปิดรับสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2556

 • เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการเขียนรายงานสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2556 โดย รศ.รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม อ.ก.พ.ร.เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ วันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2556<.ppt>|<.pdf>
 • เอกสารประกอบการชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2556 โดย รศ.รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม อ.ก.พ.ร.เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ วันที่ 20 พฤษภาคม 2556
 • คู่มือแนวทางการสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2556
 • แบบฟอร์มการสมัครรางวัลฯ
 • เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550
 • รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปี พ.ศ. 2556
 • การรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL)
 • งานมอบประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) ประจำปี พ.ศ. 2556 วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2556

 • คำกล่าวรายงานของผู้อำนวยการสำนักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม (นายชัยยุทธ กมลศิริสกุล)
 • คำกล่าวแสดงความยินดีของกรรมการ ก.พ.ร. และประธาน อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (นายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์)
 • ประมวลภาพจากงานมอบประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (เข้าดูได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2556)
 • กำหนดการงานมอบประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) ประจำปี พ.ศ. 2556 วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2556
 • รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL)
  ปี พ.ศ. 2556
 • คลีนิกให้คำปรึกษาการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Certified FL) ระหว่างวันที่ 6 ก.พ.56 - 13 มี.ค.56

 • เอกสารประกอบการให้คำปรึกษาการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Certified FL) ระหว่างวันที่ 6 ก.พ.56 - 13 มี.ค.56
 • แผนผังการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2550(เอกสารเพิ่มเติม)
 • FAQ คลินิก Certified FL ประจำวันที่ 6 ก.พ. 56
 • FAQ คลินิก Certified FL ประจำวันที่ 13 ก.พ. 56
 •  


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2556 13:14:13 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 5 ตุลาคม 2560 11:58:47