ปี พ.ศ. 2552

แชร์หน้านี้

 คู่มือ PMQA การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเสิศ (Guide to Performance Excellence) 

 • คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
     - ส่วนราชการระดับกรม   (ฉบับสมบูรณ์)   
     - ส่วนราชการระดับจังหวัด  (ฉบับสมบูรณ์) 
     - สถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับสมบูรณ์)  

 •  เอกสารประกอบการชี้แจงตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
     - ส่วนราชการระดับกรม ( วันที่ 28 พ.ย. 51)
     - ส่วนราชการระดับจังหวัด ( วันที่ 24 พ.ย. 51)
     - สถาบันอุดมศึกษา ( วันที่ 27 พ.ย. 51)

 •  แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการ PMQA ปี 2552 (แบบฟอร์ม 1-8) 
     - ส่วนราชการระดับกรม
     - ส่วนราชการระดับจังหวัด
     - สถาบันอุดมศึกษา

 •  การเปรียบเทียบผลการประเมินสถานะการดำเนินการปี 2551 ของหน่วยงานกับค่าเฉลี่ยในภาพรวม  
     - ส่วนราชการระดับกรม
     - ส่วนราชการระดับจังหวัด

 •  ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์การ(Organization Improvement Toolkits) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
     - ลักษณะสำคัญขององค์กร
     - หมวด 1 การนำองค์กร
     - หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
     - หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนร่วม
     - หมวด 4 การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้
     - หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคล
     - หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
     - หมวด 7 ผลลัพท์การดำเนินการ
     - คู่มือเทคนิคการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรเวอร์ชั่น 1.0

 •   แนวทางดำเนินการบริหารความเสี่ยง (SP7) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
 •   ตัวอย่างแนวทางดำเนินการบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์
 •   คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
 •   คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) หมวด 7 ของจังหวัด
 •   ตัวอย่างการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 14 รอบ 6 เดือน
 •   ตัวอย่างการรายงานผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดที่ 12 รอบ 6 เดือน (จังหวัด)
 •   คำถามที่พบบ่อย ประจำเดือนพฤษภาคม 2552 
 •   เอกสาร Powerpoint การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 
 •   คำถามที่พบบ่อย แนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัด PMQA ปี 2552 (สถาบันอุดมศึกษา) 
 •   คำแนะนำและตัวอย่างการเขียนลักษณะสำคัญขององค์กร  
 •   รายละเอียดแนวทางตรวจประเมินการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 14 ส่วนราชการระดับกรม  
      - โปรแกรมคำนวณผลการประเมินด้วยตนเองของเกณฑ์คุณภาพการบริการจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ส่วนราชการระดับกรม 
 •   รายละเอียดแนวทางตรวจประเมินการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 12 ระดับจังหวัด  
      - โปรแกรมคำนวณผลการประเมินด้วยตนเองของเกณฑ์คุณภาพการบริการจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ระดับจังหวัด
   
 •   รายละเอียดแนวทางตรวจประเมินการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 12 ระดับมหาวิทยาลัย  
      - โปรแกรมคำนวณผลการประเมินด้วยตนเองของเกณฑ์คุณภาพการบริการจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ระดับมหาวิทยาลัย

 • เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 5 ตุลาคม 2560 14:30:43 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 5 ตุลาคม 2560 14:30:43