ปี พ.ศ. 2551

แชร์หน้านี้

 •  วิทยากรเครือข่าย PMQA พ.ศ. 2551
 •  วิดิทัศน์ประกอบการชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 
   
 •  การอบรมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
     
 •  คู่มือตัวชี้วัดกรม ปี 2551
     
 •  คู่มือตัวชี้วัดจังหวัด ปี 2551
     
 •  คู่มือตัวชี้วัดสถาบันอุดมศึกษา ปี 2551
     
 •  เอกสารประกอบการอบรมสำหรับกรมและจังหวัด
     
 •  เอกสารประกอบการอบรมสำหรับสถาบันอุดมศึกษา
 •   การบริหารความเสี่ยง (ดำเนินการตามตัวชี้วัด PMQA) 
 •   การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล (ดำเนินการตามตัวชี้วัด PMQA) 
 •   ข้อแนะนำในการจัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
 •   แบบฟอร์มรายงานผลการปฎิบัติราชการสำหรับตัวชี้วัดที่เป็นเชิงคุณภาพ 
 •   ข้อแนะนำในการจัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน ของส่วนราชการระดับจังหวัด ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
 •   รายละเอียดแนวทางการตรวจประเมินผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551ฟอร์มรายงานผลการปฎิบัติราชการสำหรับตัวชี้วัดที่เป็นเชิงคุณภาพ 
 •   รายละเอียดแนวทางการตรวจประเมินผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
 •   คำถามที่พบบ่อย  :  แนวทางการตรวจประเมินตัวชี้วัด PMQA ปี  2551  (หนังสือเวียน ว 26/2551)
 •   คู่มือเทคนิคการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร เวอร์ชั่น 1.0 
 •   คำอธิบายการดำเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ภายใต้แนวคิด ADLI 
 •   คำถามคำตอบเกี่ยวกับการจัดการความรู้ (KM)
 •   เอกสารประกอบการสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ วันที่ 18 ส.ค. 2551 โรงแรมรามากาเด้นส์ ก.ท.ม. 
   
 •   เส้นทางองค์กรคุณภาพและการบริหารจัดการตามกรอบแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ของ ร.พ.สงขลานครินทร์ องค์กรณ์ภาครัฐแห่งแรกฯ
   
 •   แบบฟอร์มรายงานผล PMQA กรม 
   
 •   แบบฟอร์มรายงานผล PMQA จังหวัด 
   
 •   โปรแกรมประมวลผล PMQA
   
 •   การชี้แจงรายเอียดการจัดส่งรายงานตัวชี้วัด PMQA ปี 2551


 • เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 5 ตุลาคม 2560 14:31:40 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 5 ตุลาคม 2560 14:31:40