ปี พ.ศ. 2559

แชร์หน้านี้

เอกสารประกอบการสัมมนารับฟังความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ของส่วนราชการ/จังหวัดที่ส่งสมัครขอรับรางวัลฯ วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

ประกาศผลการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2559

Best Practices รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ประจำปี พ.ศ. 2559

ประกาศผลการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2559

ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่อยู่ในเกณฑ์การตรวจประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่ รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปี พ.ศ. 2559 

การจองเวลาในคลินิกให้คำปรึกษาการชี้แจงหลักเกณฑ์ รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปี พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหารชั้น 4 สำนักงาน ก.พ.ร.

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Thailand Excellent Participatory Governance Awards) ประจำปี พ.ศ. 2559  [DOWNLOAD] 

 • ส่วนราชการ
 • จังหวัด
 • เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณา
  รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2559 วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์
  พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ห้องแคทลียา ชั้น 1 กรุงเทพฯ
   

  เอกสารประกอบการ ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณา รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2559 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย
  วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  กระทรวงมหาดไทย (ถนนวิสุทธิกษัตริย์)
   
     เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2559 14:16:06 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 15 ธันวาคม 2560 14:06:49