ปี พ.ศ. 2552

แชร์หน้านี้

  • คู่มือการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด
  • แนวทางการบริหารจัดการเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการพัฒนาระบบราชการ
  • ระเบียบ ก.ธ.จ. พ.ศ. ๒๕๕๒
  • คู่มือหรือแนวทาง การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐในระดับกระทรวงที่เป็นระดับนโยบาย
  • ต้นแบบความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัด
  • แผนการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
  • รายงานผลการศึกษาหลักเกณฑ์ แนวทางในการมอบรางวัลสำหรับการดำเนินงานเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน
    เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของหน่วยงานจากภายในและภายนอกประเทศ

  • เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2555 17:19:52 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 15 ธันวาคม 2560 14:11:18