รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561
ระดับ : ดี
ชื่อผลงาน : โครงการรับเงินสมทบมาตรา ๔๐ นอกสถานที่ด้วยระบบสารสนเทศ ผ่านระบบเครือข่ายเสมือน (Virtual Private Network)
ประเภท : พัฒนาการบริการ
หน่วยงาน : สำนักงานประกันสังคม
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหารLINK ที่เกี่ยวข้อง :