รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยนำทางและเพิ่มความแม่นยำในการเผาทำลายมะเร็งตับ
ประเภท : นวัตกรรมการบริการ
หน่วยงาน : กองทัพเรือ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

    เนื่องจากปัญหาโรคมะเร็งตับในปัจจุบัน เป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศ เพราะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก มีอุบัติการณ์ 1 ต่อ 

523,000 ราย ต่อปี การรักษาด้วยการเผาก้อนมะเร็ง เป็นวิธีที่ดีที่สุดในขณะนี้ แต่ก็ยังมีข้อจำกัดด้านอุปกรณ์ ทีมแพทย์ฯ โรงพยา

บาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จึงได้สร้างนวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยนำทางและเพิ่มความแม่นยำในการเผาทำลายมะเร็งตับในระยะเริ่มต้น

หรือ “PIN GAD” (Pinklao Gadget หรือ Pinklao Guiding assisted device) ซึ่งมีอุปกรณ์ช่วยจับยึดเข็มให้อยู่นิ่ง ทำให้สามารถ

ก้อนมะเร็งได้อย่างตรงตำแหน่ง ส่งผลให้โอกาสในการหายขาดมีมากขึ้น ลดจำนวนการแทงเข็มซ้ำและทำให้ผู้ป่วยได้รับความ

เจ็บปวดน้อยลงLINK ที่เกี่ยวข้อง :