รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : ดนตรีบำบัดในการผ่าตัดสลายต้อกระจก (Music Therapy)
ประเภท : นวัตกรรมการบริการ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

    ปัญหาภาวะการตาบอดจากต้อกระจกเป็นสาเหตุตาบอดอันดับหนึ่งของประชากรทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย 

ซึ่งสามารถแก้ไขได้ แต่การผ่าตัดสลายต้อกระจกในปัจจุบันมักพบว่า ผู้ป่วยมีความวิตกกังวลเรื่องการผ่าตัดที่ไม่

ได้ใช้การดมยาสลบ เพราะต้องการให้ผู้ป่วยรู้สึกตัวตลอดเวลาเพื่อตอบสนองระหว่างการรักษา การใช้ดนตรีบำบัด

สามารถช่วยผ่อนคลายความกังวลของผู้ป่วยได้ ดังนั้นจึงมีการดำเนินการศึกษาวิจัยการใช้ดนตรีบำบัดสำหรับลด

ความวิตกกังวลและความเจ็บปวดในระหว่างการผ่าตัดต้อกระจกขึ้นโดยเฉพาะ ซึ่งจะช่วยลดการเกิดภาวะตาบอด

จากต้อกระจกได้LINK ที่เกี่ยวข้อง :