รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : Integration of Maintenance Innovation (IMI)
ประเภท : นวัตกรรมการบริการ
หน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สายงานการไฟฟ้าภาค 1

   ไฟฟ้าเปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของทุก ๆ คนในโลกยุคนี้ หากระบบไฟฟ้าเกิดขัดข้องขึ้น ย่อมส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง
ต่อผู้ใช้บริการ ด้วยเหตุนี้ สายงานการไฟฟ้าภาค 1 ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ภาคเหนือ จึงมีแนวคิดที่จะบูรณาการงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันในระบบ
ไฟฟ้า ด้วยการนำนวัตกรรม Integration of Maintenance Innovation (IMI) มาช่วยในการวิเคราะห์แยกแยะปัญหา เพื่อชี้เป้าหมายที่ชัดเจน
ในการแก้ไขปัญหา ลดกระบวนการทำงานบางขั้นตอน โดยใช้เทคโนโลยี Machine Learning มาวิเคราะห์ตัดสินใจแทนคนได้ในรูปแบบ Health
Index Feeder นวัตกรรมนี้มีประโยชน์ในการติดตาม ประเมินผล รวมถึงกำหนดแผนงานด้านการบำรุงรักษาในอนาคต รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำงานบำรุงรักษาและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการตอบสนองทิศทางขององค์กรสู่การเป็นDigital Utility ตามนโยบายรัฐบาล THAILAND
4.0 ด้วยการผลักดันนวัตกรรมเข้าสู่กระบวนงานประจำนำนวัตกรรมมาช่วยในการวิเคราะห์ กำหนดปัญหา และควบคุมการดำเนินการบำรุงรักษา
ระบบไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
LINK ที่เกี่ยวข้อง :