รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : ระบบการบริหารยาชนิดรับประทานแบบผู้ป่วยมีส่วนร่วมขณะนอนโรงพยาบาล ภายใต้การดูแลของทีมสหวิชาชีพ
ประเภท : พัฒนาการบริการ
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : โรงพยาบาลรามัน

    ระบบการบริหารยาชนิดรับประทานแบบผู้ป่วยมีส่วนร่วม ขณะนอนโรงพยาบาลภายใต้การดูแลของทีมสหวิชาชีพ ของโรงพยาบาลรามัน 

จังหวัดยะลา เป็นการปรับระบบยาในหอผู้ป่วยของโรงพยาบาลทั้งระบบ จากเดิมที่พยาบาลเป็นผู้จัดยา เป็นการให้ผู้ป่วยและญาติได้เรียนรู้

การจัดยาด้วยตนเอง ผ่านเครื่องมือที่ออกแบบให้เข้าใจได้ง่าย แม้จะไม่สามารถอ่านฉลากยาภาษาไทยได้ เช่น การใช้ตราปั๊มช่วยอ่านฉลาก

ยา กล่องยา วิดีโอสอนการใช้ยา 2 ภาษา เป็นต้น ร่วมกับการปรับวิธีการทำงานของเจ้าหน้าที่ โดยเภสัชกรจะสอนวิธีการจัดยาให้กับผู้ป่วย 

จากนั้นเมื่อถึงเวลารับประทานยา ผู้ป่วยจะต้องจัดยาเองภายใต้การตรวจสอบจากพยาบาล หากยังจัดไม่ถูกต้อง เภสัชกรจะมาสอนอีกครั้งจน

กว่าจะจัดยาเองได้ เพื่อให้สามารถจัดยารับประทานได้อย่างถูกต้องเมื่อต้องกลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านหลังจากออกจากโรงพยาบาล ผลจาก

โครงการนี้พบว่าสามารถลดจำนวนผู้ป่วยโรคไตรายใหม่ลงได้ ผู้ป่วยให้ความร่วมมือในการใช้ยาเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถลดระยะเวลาการ

จัดยาของห้องยาลงได้ รวมทั้งลดมูลค่ายาสูญเปล่าได้ด้วย ผลงานนี้นอกจากจะใช้ในโรงพยาบาลรามันแล้วยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ยังโรง

พยาบาลอื่นได้ ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจทั้งกับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้เอาใจใส่เรื่องการกินยาของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ทำให้

ผู้ป่วยรู้ว่าตนเองมีคุณค่าที่สามารถดูแลตนเองได้LINK ที่เกี่ยวข้อง :