รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : โรงพยาบาลในฝัน Smart Hospital
ประเภท : พัฒนาการบริการ
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย

    จากโรงพยาบาลที่ขาดศรัทธาและความเชื่อมั่นในการให้บริการประชาชน ทำให้ประชาชนที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาล 

มีจำนวนน้อยลง อัตราการครองเตียงไม่ถึง 100 % ส่งผลให้โรงพยาบาลเกิดภาวะหนี้สินเป็นจำนวนมากและยังส่งผลกระทบ

ต่อประชาชนในการเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลนอกเขตบริการ ทำให้เสียค่าใช้จ่ายทั้งค่ารักษาและค่าเดินทางเป็นจำนวน

มาก ด้วยแนวคิดของคณะกรรมการบริหารชุดใหม่นำโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่ต้องการแก้ปัญหาให้โรงพยาบาลมีราย

ได้เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการและเรียกศรัทธาจากประชาชนกลับคืนมานั้น โดยการระดมทุนร่วมกับชุมชน

เพื่อทำการปรับปรุง พัฒนาโรงพยาบาลด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ กับการคิดนอกกรอบในการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชน

ขนาด 30 เตียงให้สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 60 เตียง โดยเน้นความสวยงาม สะอาด โล่ง โปร่งสบาย ไม่แออัด อีกทั้งยังลดระยะ

เวลาการรอคอยในการรับบริการ เทียบเคียงโรงพยาบาลเอกชนและแตกต่างจากโรงพยาบาลชุมชนทั่วไป เพื่อให้ผู้มารับบริการ

พึงพอใจการให้บริการ โดยเสียค่าใช้จ่ายตามสิทธิของผู้รับบริการ ซึ่งเป็นมากกว่าโรงพยาบาลในฝันที่พัฒนาเพื่อเป็นองค์กร

แห่งความสุข (Happy Organize)LINK ที่เกี่ยวข้อง :