รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : การดูแลเด็กสมาธิสั้นในโรงพยาบาลบางจาก
ประเภท : พัฒนาการบริการ
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : โรงพยาบาลบางจาก

    โรคสมาธิสั้น เป็นภาวะบกพร่องในการทำหน้าที่ของสมองที่ส่งผลให้เกิดความผิดปกติทางพฤติกรรม คือ ซนเกินไป ใจลอย รอคอยไม่ได้ 

โดยเริ่มแสดงอาการตั้งแต่วัยเด็ก และมักเป็นต่อเนื่องไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ โรงพยาบาลบางจากพบเด็กสมาธิสั้นเข้ามารับบริการเพิ่มขึ้นโดยเด็ก

จะต้องได้รับการรักษากับจิตแพทย์เด็กในโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ของกรมสุขภาพจิตที่จะต้องรอคิวการการรักษานาน ประกอบ

กับแนวโน้มของเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมและการเรียนเพิ่มมากขึ้นจากสภาพสังคมปัจจุบัน ทางโรงพยาบาลจึงพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่สมาธิ

สั้นให้ได้รับการวินิจฉัยและได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งเน้นการประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ครู และบุคลากรสาธารณสุขให้ดู

แลเด็กไปในทิศทางเดียวกัน และลดการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเฉพาะทาง ดำเนินการคัดกรองและค้นหาเด็กที่มีปัญหาสมาธิสั้นตั้งแต่ในโรง

เรียน เพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ป่วยเด็กสมาธิสั้นโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้เกิดการดูแลเด็กอย่างเป็นองค์รวม เน้นให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม

โดยใช้รูปแบบ Parent Management Training รวมทั้ง จัดตั้งคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่นขึ้น โดยมีจิตแพทย์เด็กและพยาบาลจากโรงพยาบาล

ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์เป็นพี่เลี้ยงและตรวจรักษาร่วมกัน ทำให้จำนวนเด็กสมาธิสั้นที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลบางจากเพิ่มขึ้น ลดการส่ง

ต่อไปยังโรงพยาบาลเฉพาะทางได้ และในปี 2562 ผู้ป่วยสมาธิสั้นเข้าถึงการบริการร้อยละ 48.07 (สูงกว่าของทั้งประเทศ) ตลอดจนเด็กที่เข้ารับ

การรักษา มีภาวะขาดสมาธิ ซน หุนหันพันแล่น และดื้อต่อต้านที่ลดลง และมีผลการเรียนที่ดีขึ้นอีกด้วยLINK ที่เกี่ยวข้อง :