รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : ตาปลอมเสมืแนจริง…...เป็นยิ่งกว่าโอกาส
ประเภท : พัฒนาการบริการ
หน่วยงาน : กรมการแพทย์
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

    การสูญเสียดวงตาโดยถาวรไม่เพียงแค่การสูญเสียการมองเห็นเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับรูปลักษณ์และความรู้สึกของผู้ป่วยด้วย 

โดยเฉพาะภาพลักษณ์ภายนอก ส่งผลให้มีปัญหาในการเข้าสังคมและใช้ชีวิตประจำวัน ปัจจุบันถึงแม้ว่าจะมีตาปลอมแบบสำเร็จรูป

แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาของคนไข้ได้ทั้งหมด เนื่องจากเป็นตาปลอมสำเร็จรูปอาจใส่แล้วไม่พอดีกับร่องตาของผู้ป่วยและลัก

ณะสีที่ไม่ใกล้เคียงในแต่ละบุคคล ประเทศไทยมีสถานที่ทำตาปลอมเฉพาะบุคคลเพียงไม่กี่แห่ง ส่วนใหญ่มักไม่ใช่การผลิตโดยจัก

ษุแพทย์ ประกอบกับระยะเวลาในการรอคอยคิวที่ยาวนาน ทำให้โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จัดตั้งศูนย์ทำตาปลอม

เฉพาะบุคคลขึ้น เพื่อแก้ปัญหาทั้งหมดที่ตาปลอมสำเร็จรูปไม่สามารถตอบโจทย์ของคนไข้ได้ รวมถึงลดระยะเวลาในการรอคอย 

ทำให้เพิ่มทางเลือกในการช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มนี้ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขLINK ที่เกี่ยวข้อง :