รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : เครื่องมือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ประเภท : พัฒนาการบริการ
หน่วยงาน : กรมอนามัย
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธชายขอบและแรงงานข้ามชาติ

    เด็กแรกเกิด – 5 ปี ในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และในพื้นที่ชุมชนบนพื้นที่สูง ราว ๆ ทั้งสิ้น 3,407 คน 

ไม่มีเครื่องมือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่เหมาะสม ทำให้เด็กขาดการได้รับการประเมินพัฒนาการ ซึ่งส่งผลต่อ

เด็กในอนาคตได้ ดังนั้นศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ กรมอนามัยได้พัฒนาและปรับปรุงเครื่อง

มือเครื่องมือสำหรับการตรวจพัฒนาการเด็กในพื้นที่แบบภาพพลิก DSPM: HL (Developmental Surveillance & Promotion

Manual: Highlander) ในลักษณะที่เป็นสื่อรูปภาพที่เข้ากับวิถีชีวิตของชุมชนขึ้นมา เพื่อให้ผู้ปกครองดูภาพแล้วสามารถตรวจ

พัฒนาการเด็กด้วยตนเองได้ทันที โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และครู เป็นผู้ช่วย ซึ่งจากการใช้เครื่องมือดังกล่าวสามารถลดระ

ยะเวลาการประเมินพัฒนาการจาก 25นาที เหลือ 12 นาที เนื่องจากพ่อแม่เป็นผู้ประเมินเองจึงไม่เกิดปัญหาเด็กกลัวเจ้าหน้าที่

นอกจากนี้เด็กร้อยละ 18.67 ที่ประเมินแล้วพบว่ามีความสงสัยว่าพัฒนาการล่าช้า จะได้รับการดูแลส่งเสริมพัฒนาการต่อไปLINK ที่เกี่ยวข้อง :