รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)
ประเภท : พัฒนาการบริการ
หน่วยงาน : กรมการขนส่งทางบก
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักการขนส่งสินค้า

    มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)เป็นการพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานการขนส่งด้วยรถบรรทุก

เพื่อเป็นเครื่องมือแสดงการรับรองผู้ประกอบการขนส่งว่าได้รับการรับรองมาตรฐานการขนส่งสินค้าทางถนน ซึ่งเป็นการ

ยกระดับให้เป็นการขนส่งที่ปลอดภัย ลดผลกระทบด้านอุบัติเหตุและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และ

สร้างศักยภาพทางการแข่งขันทางการค้าของประเทศ จากผลการสำรวจผู้ประกอบการขนส่งเห็นด้วยอย่างยิ่งว่ามาตรฐาน

Q Mark ทำให้การบริหารงานหรือการทำงานเป็นระบบทำให้ลูกค้ายอมรับมากขึ้น โดยร้อยละ 60พึงพอใจเป็นอย่างมาก

ด้านพนักงานมีความภาคภูมิใจในหน้าที่ ช่วยลดอุบัติเหตุ รวมถึงช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดต้นทุนในการดำเนินการ และ

ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงLINK ที่เกี่ยวข้อง :