รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561
ระดับ : ดี
ชื่อผลงาน : ศูนย์เรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ประเภท : พัฒนาการบริการ
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓LINK ที่เกี่ยวข้อง :