รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : การพัฒนาระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ประเภท : พัฒนาการบริการ
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กองการพัสดุภาครัฐ

    การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐเจ้าของ

โครงการที่ต้องคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง แต่ละครั้งให้ถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง

งานก่อสร้างที่กำหนดเดิม ยังไม่มีระบบการคำนวณราคากลางด้วยอิเล็กทรอนิกส์ การคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้าง

ขึ้นกับคณะกรรมการแต่ละคณะที่จะกำหนดรูปแบบการคำนวณกันเอง จึงไม่มีข้อมูลที่ใช้ในการเปรียบเทียบ การคำ

นวณราคากลางงานก่อสร้างประเภทชนิดขนาดหรือใช้แบบมาตรฐานเดียวกัน พื้นที่ก่อสร้างใกล้เคียงกัน และการก่อ

สร้างอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน ผลให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้น กรมบัญชีกลาง

จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมา เพื่อ

อำนวยความสะดวกในการคำนวณราคาการก่อสร้าง ซึ่งเป็นการลดปัญหาความผิดพลาด ตลอดจนสร้างความโปร่ง

ใสให้แก่หน่วยงานLINK ที่เกี่ยวข้อง :