รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : ระบบคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์ (Prompt Pay)
ประเภท : พัฒนาการบริการ
หน่วยงาน : กรมสรรพากร
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กรมสรรพากร

    ระบบคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์ (PromptPay) มีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

(ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91) ซึ่งมีการชำระภาษีไว้เกิน (กรณีถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้เมื่อมีการรับเงินได้ต่าง ๆ ระหว่างปีภาษี) 

ให้ได้รับเงินคืนภาษีได้อย่างรวดเร็วกว่าการคืนภาษีในรูปแบบเดิม และลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และช่วยในการลด

ขั้นตอนกระบวนการในการบริหารจัดการเงินสด ลดต้นทุนในการออกเช็คเงินสดและเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพทั้ง

ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ ของประเทศ และยังเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ National e-Payment ตามแผนยุทธ

ศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)

อีกด้วยLINK ที่เกี่ยวข้อง :