รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : โครงการส่งเสริมด้านการตลาด เพื่อรองรับสินค้าเกษตรอินทรีย์
ประเภท : พัฒนาการบริการ
หน่วยงาน : กรมการค้าภายใน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กรมการค้าภายใน

    การส่งเสริมด้านการตลาดเพื่อรองรับสินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร เนื่องจากปัญหาการ

ตกค้างของสารเคมีในอาหาร/พืชผักผลไม้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยตรง ดังนั้น กรมการค้าภายในได้นำแนวคิด

เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS มาถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร ผ่านกลไกการขับเคลื่อนระดับจังหวัด จำนวน 4 กลไก

ด้แก่ (1) กลไกคณะทำงานตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ (2) กลไกธุรกิจ (3) กลไกคณะกรรมการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

แบบมีส่วนร่วม และ (4) กลไกเพื่อดูแลการบริหารจัดการข้อมูลในระบบฐานข้อมูล SDGsPGS SoAN (Sustainable organic

Agriculture Network) รวมถึงมีการพัฒนาเว็บไซต์ www.kasetin-c.com เพื่อผลักดันให้เกิดแรงจูงใจในการทำการเกษตร

อินทรีย์ให้แก่เกษตรกร รวมถึงผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าโดยตรงจากผู้ผลิต ส่งผลให้ผู้บริโภค

มีทางเลือกมากขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและเป็นการสร้างความยั่งยืนให้แก่การเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์LINK ที่เกี่ยวข้อง :