รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : วิสาหกิจชุมชมรักษ์แพะบางบัวทองผู้เปลี่ยนสิ่งที่สังคมรังเกียจสู่ผลิตภัณฑ์ Hi-end
ประเภท : พัฒนาการบริการ
หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กรมปศุสัตว์

    จังหวัดนนทบุรีเป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร พื้นที่ทางการเกษตรจึงเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนเพิ่มขึ้น

ส่งผลกระทบต่อเกษตรผู้เลี้ยงปศุสัตว์เป็นอาชีพดั้งเดิม จากเลี้ยงปศุสัตว์แบบธรรมชาติ จึงต้องหันมาเลี้ยงแบบยืนโรง แต่การไม่มีระบบ

การจัดการที่ดี เป็นวิธีการเลี้ยงที่ไม่ถูกหลักการสุขาภิบาลฟาร์ม ส่งผลให้มีผู้ร้องเรียนอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นกรมปศุสัตว์จึงดำเนินโครงการ

ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ปรับปรุงแก้ไข พัฒนา และวางระบบบริหารจัดการฟาร์มเพื่อให้ฟาร์มของเกษตรกรในพื้นที่เป็นฟาร์มมาตรฐาน ทำ

ให้น้ำนมมีคุณภาพ เพิ่มรายได้น้ำนมดิบ นอกจากนี้ยังมีการนำน้ำนมแพะแปรรูปเป็นนมพาสเจอร์ไรท์ และ การแปรรูปน้ำนมแพะส่วนเกินมา

ใช้ เป็นส่วนผสมหลักของเครื่องสำอาง เพื่อเพิ่มมูลค่าน้ำนมแพะอีกช่องทางหนึ่ง จนได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา และได้รับ

รางวัล Top Brand Awards ในปี 2018 และ Asia Best Product Beauty Awards 2017LINK ที่เกี่ยวข้อง :