รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักอินทรีย์บนกระเบื้องด้วยเทคโนโลยี ด้านการพัฒนาที่ดิน
ประเภท : พัฒนาการบริการ
หน่วยงาน : กรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สถานีพัฒนาที่ดินสตูล สพช.12

    จังหวัดสตูลมีลักษณะภูมิประเทศไม่เอื้อต่อการปลูกพืชผัก อีกทั้งสภาพดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ มีการใช้สารเคมี

ทางการเกษตรมากจนส่งผลต่อสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค สถานีพัฒนาที่ดินสตูลจึงมีแนวคิดในการนำวิธีการ

ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์มาประยุกต์ใช้กับการปลูกผักอินทรีย์บนกระเบื้องมุงหลังคา ร่วมกับกระบวนการปรับปรุงบำรุงดิน

และการใช้เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อลดการปนเปื้อนสารเคมีสู่ผู้บริโภค ปรับปรุงระบบการผลิตให้สอด

คล้องและสมดุลกับธรรมชาติ ปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้นและขยายผลไปในทุกอำเภอ สามารถรวม

กลุ่มเกษตรกรเพื่อผลิตผักจำหน่ายภายในจังหวัด และได้ทำข้อตกลง MOU กับโรงพยาบาลสตูลในการส่งผลผลิตผัก

เพื่อปรุงอาหารให้แก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลอีกด้วยLINK ที่เกี่ยวข้อง :