รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : การแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขังโดยใช้รูปแบบการดำรงชีวิตในเรือนจำระบบเปิดเพื่อสร้างการยอมรับจากสังคม
ประเภท : พัฒนาการบริการ
หน่วยงาน : กรมราชทัณฑ์
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง สังกัดเรือนจำกลางเพชรบุรี

    การได้รับการต้องโทษจำคุกเป็นเสมือนตราบาปที่ทำให้กลุ่มคนที่เคยถูกจองจำไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างสนิทใจ

ภายหลังจากปล่อยตัว ซ้ำยังถูกตัดโอกาสบางประการในการทำงานเช่นคนทั่วไป เนื่องด้วยวัตถุประสงค์ของการคุมขังคือการ

ลงโทษ ผู้ต้องขังจึงต้องอยู่อาศัยร่วมกันภายใต้กฎระเบียบของเรือนจำที่มีความเข้มงวด ไม่มีอิสรภาพในการสื่อสารกับบุคคล

ภายนอก ถูกปิดกั้นการรับข่าวสารจากโลกภายนอก ทั้งยังไม่มีโอกาสได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกเรือนจำทำ

ให้ผู้ต้องขังที่ต้องโทษอยู่เป็นระยะเวลานานปรับตัวให้เข้ากับสังคมภายนอกได้ยากภายหลังจากพ้นโทษหรืออาจต้องใช้ระยะ

เวลานานในการปรับตัว การพัฒนากระบวนการแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขังโดยใช้รูปแบบการดำรงชีวิตในเรือนจำระบบเปิดเพื่อ

สร้างการยอมรับผู้ต้องขังจากสังคม เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ และได้รับคัดเลือกว่าเป็นผู้มี

ความประพฤติดีมาฝึกวิชาชีพที่เหมาะสมกับทรัพยากรและอาชีพในแต่ละท้องถิ่นเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้หลังพ้นโทษ

โดยเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง ถือเป็นต้นแบบการดำเนินการที่ประสบความสำเร็จของกรมราชทัณฑ์ ผู้ต้องขังได้รับการฝึกด้าน

เกษตรกรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิต จนสามารถพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากประ

ชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากLINK ที่เกี่ยวข้อง :