รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : ขวดตามติด พิชิตลมร้อน
ประเภท : พัฒนาการบริการ
หน่วยงาน : กองทัพบก
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ

    จากอุบัติการณ์ทหารใหม่ของหน่วยกรมทหารราบที่ 14 กองพันทหารราบที่ 1 ได้เสียชีวิตด้วยโรคลมร้อน 1 นาย 

ผู้บัญชาการทหารบกจึงมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานมีมาตรการในการเฝ้าระวังการเกิดโรคลมร้อน โดยโรงพยาบาล

ค่ายวชิรปราการได้ประยุกต์ขวดน้ำใช้แล้ว มาติดแถบสีบอกระดับสีปัสสาวะ หรือที่เรียกว่า “ขวดตามติด พิชิตลมร้อน” 

เพื่อมอบให้ทหารใหม่ที่เข้ารับการฝึกสำหรับนำไปใช้ในการคัดกรองโรคลมร้อนด้วยตนเอง โดยการปัสสาวะใส่ขวดแล้ว

เทียบกับระดับสีบนแถบที่แบ่งเป็น 5 ระดับ และดำเนินการตามคำแนะนำบนแถบอย่างเคร่งครัด ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็น

การพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ง่ายและสะดวกต่อทั้งทหารใหม่และเจ้าหน้าที่ สามารถลดเวลาในการคัดกรอง ทำให้ทหารใหม่และ

หน่วยฝึกให้ความสำคัญกับการประเมินสีปัสสาวะระหว่างการฝึก และมีส่วนร่วมในการป้องกันการเกิดโรค โดยมีการติด

ตามผลการดำเนินการและรายงานผลไปยังส่วนกลางอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 พบว่า อัตราการเกิด

โรคลมร้อนในทหารใหม่เป็นศูนย์ ปัจจุบันมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังการฝึกในหน่วยงาน เช่น ทหารปกติ นักศึกษา

วิชาทหาร เป็นต้น และภายนอกหน่วยงาน เพื่อสื่อสารให้เกิดการป้องกันและดูแลตนเองหากเกิดโรคลมร้อนLINK ที่เกี่ยวข้อง :