รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : ศูนย์ไตเทียมอัจฉริยะ (Intelligent dialysis center)
ประเภท : พัฒนาการบริการ
หน่วยงาน : กองทัพบก
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

    ภาวะไตวายเฉียบพลันและเรื้อรังที่จำเป็นต้องได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเพิ่มสูงขึ้นทุกปีแต่ด้วยข้อจำกัด
ของอัตรากำลังและจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้แผนกโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ต้องปรับ
แนวทางการบริหารจัดการบุคลากรให้สามารถรองรับจำนวนผู้ป่วยจากคลินิกโรคไตเรื้อรังได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยไม่ปฏิเสธการรักษาผู้ป่วย จึงได้จัดทำโครงการนวัตกรรมศูนย์ไตเทียมอัจฉริยะ (intelligent dialysis center) ซึ่งมี
แนวคิดหลัก คือ การมีระบบการเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดของผู้ป่วย และนวัตกรรม “ระบบปฏิบัติ
การสั่งการรักษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Therapy Datamanagement System, TDMS)” ส่งผลให้ผู้ป่วยไตวายเฉียบ
พลันและเรื้อรังสามารถเข้าถึงบริการบำบัดทดแทนไต โดยเฉพาะการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมได้ง่ายขึ้นทำให้มีอัตรา
รอดชีวิตสูงขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงมีการผลิตอาหารสำเร็จรูปเพื่อผู้ป่วยกลุ่มนี้โดยเฉพาะอีกด้วย


LINK ที่เกี่ยวข้อง :