รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : การออกใบสำคัญแพทย์ (Medical Certificate) ระบบ One Day Licensing
ประเภท : พัฒนาการบริการ
หน่วยงาน : กองทัพอากาศ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สถาบันเวชศาสตร์การบิน

    จากสถิติจำนวนผู้โดยสารเดินทางด้วยเครื่องบินเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากเดิมเป็น 3 เท่า รวมทั้งมีจำนวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้นอีก 2 เท่า 

เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2552 ทำให้นักบินต้องทำการบินเพิ่มขึ้น ประกอบกับประเทศไทยได้รับใบแดงจาก ICAO ทำให้การจัดระ

บบการดูแลเกี่ยวกับอากาศยานต้องเป็นไปอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะนักบินต้องมีใบสำคัญทางการแพทย์ เพื่อรับรองว่ามีความ

พร้อม สามารถทำการบินได้อย่างปลอดภัย จึงจะสามารถทำการบินได้ การตรวจรับรองความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกายตาม

มาตรฐานทางการแพทย์ เดิมต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 7 วัน เนื่องจากยังไม่มีเครื่องมือและระบบที่ทันสมัยในการดำ

เนินการ จึงเกิดผลกระทบกับนักบินและผู้โดยสารในระหว่างรอคอยใบสำคัญทางการแพทย์ดังกล่าว สถาบันเวชศาสตร์การบิน

กองทัพอากาศ จึงได้พัฒนาระบบ “One Day Licensing” ขึ้น ทำให้สามารถดำเนินการได้ภายใน 1 วัน ซึ่งถือว่าเป็นการยกระ

ดับประสิทธิภาพการให้บริการ โดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการรักษาพยาบาลมาใช้ดำเนินการ และที่สำคัญมี

การประกันคุณภาพงานในระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ทำให้มั่นใจได้ว่า ทุกกระบวนการทำงานมีการควบคุมการปฏิบัติ

งานอย่างมีมาตรฐาน ตามขั้นตอน ด้วยความรวดเร็วและตรวจสอบได้?LINK ที่เกี่ยวข้อง :