รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : Contact Center 1506 สำนักงานประกันสังคม
ประเภท : พัฒนาการบริการ
หน่วยงาน : สำนักงานประกันสังคม
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ศูนย์สารนิเทศ

    Contact Center 1506 สำนักงานประกันสังคม เป็นการพัฒนาระบบ Contact Centerที่สามารถตอบสนอง

พฤติกรรมการใช้บริการในยุคปัจจุบันโดยมีการพัฒนาการให้บริการจากรูปแบบ Multi-Channel เป็นการบริหาร

ข้อมูลแบบองค์รวม(Omni Channel) ขึ้นโดยนำระบบ speech recognition การจดจำเสียง ทำให้ผู้รับบริการไม่

จำเป็นต้องให้ข้อมูลซ้ำในการใช้บริการครั้งต่อไป นอกจากนี้ ยังมีระบบ chat bot การตอบข้อซักถามโดยระบบ

อัตโนมัติ และมีระบบวอร์รูม (war room) การประมวลผลการให้บริการซึ่งผู้บริหารสามารถทราบข้อมูลได้ real

time เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ นำมาสู่การกำหนดมาตรการและนโยบายสำคัญที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประ

กันตน ทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมจะตอบรับการร้องเรียนเบื้องต้นในทันที และดำเนินการส่งเรื่องให้กับหน่วย

งานเจ้าของเรื่องดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาให้แก้ผู้ร้องเรียนภายใน 25 วันทำการLINK ที่เกี่ยวข้อง :