รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : ระบบติดตามสภาพอากาศโดยแบบจำลองคู่ควบวาฟรอมเพื่อบรรเทาความเสียหายจากสภาพอากาศรุนแรง
ประเภท : พัฒนาการบริการ
หน่วยงาน : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

    ประเทศไทยเกิดเหตุการณ์มหาอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 เป็นปัญหาอุทกภัยครั้งรุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์ อุทกภัยครั้งนี้ส่งผลให้เกิดความเสียหาย

อย่างหนักทั้งทางภาคการเกษตร อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ สังคม และส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปยังภาคส่วนอื่นอีกเป็นจำนวนมาก มีการประกาศให้พื้น

ที่ประสบอุทกภัยเป็นพื้นที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 รวมทั้งสิ้น 65 จังหวัด โดยมีผู้เสียชีวิต 657

ราย สูญหาย 3 คน ราษฎรเดือดร้อน 4 ล้านกว่าครัวเรือน คิดเป็นประชากรมากกว่า13 ล้านคน ส่งผลให้พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายจำนวนมาก

การติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและการพยากรณ์อากาศที่แม่นยำนับเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างยิ่งในการเตรียมรับมือและบรรเทาความสูญเสีย

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้พัฒนาระบบแบบจำลองคาด

การณ์สภาพอากาศระยะสั้นแบบคู่ควบวาฟรอม (WRF-ROMS) โดยพัฒนาจากระบบแบบจำลองโอเพนซอร์ซ Coupled-Ocean-Atmosphere-Wave-

Sediment Transport Modeling System (COAWST) ของ U.S. Geological Survey (USGS) ประเทศสหรัฐอเมริกา มาพัฒนาให้เหมาะสมกับการพยา

กรณ์ของประเทศไทย ซึ่งการใช้แบบจำลองคู่ควบวาฟรอมทำให้พยากรณ์อากาศระยะสั้นได้อย่างแม่นยำและยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเตรียมรับมือ

และบรรเทาความเสียหายจากสภาพอากาศแปรปรวนและรุนแรงที่เกิดขึ้นได้ โดยผลความแม่นยำของแบบจำลองคู่ควบวาฟรอมนั้น สามารถคาดการณ์

ฝนตก 3 วันล่วงหน้า แบบทั้งรายวัน รายเดือน และรายปี อย่างสม่ำเสมอ โดยเปรียบค่าคาดการณ์กับข้อมูลจริงของฝน มีค่าเฉลี่ยความถูกต้อง อยู่ที่ร้อย

ละ 75 ของการคาดการณ์อีกด้วยLINK ที่เกี่ยวข้อง :