รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : การจัดการเหตุฉุกเฉินแบบบูรณาการ
ประเภท : พัฒนาการบริการ
หน่วยงาน :
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    จังหวัดสงขลามีจำนวนเหตุฉุกเฉินเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากการที่เป็นเมืองใหญ่ มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

ส่งผลให้การเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย มีมากขึ้นและหลากหลายรูปแบบ อีกทั้งแนวโน้มการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น หลอดเลือด โรคหัวใจ ทวีความ

รุนแรงมากขึ้นซึ่งส่งผลต่อการเป็นอัมพาต พิการ และเสียชีวิต หากไม่รับการรักษาที่ทันท่วงที โดยการเข้าถึงจุดเกิดเหตุ ให้การช่วยเหลือ

อย่างถูกต้อง และนำผู้ป่วยส่งสถานพยาบาลอย่างรวดเร็วเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยเหลือ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาค

ส่วนที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในฐานะองค์กรสนับสนุนการให้บริการสาธารณะในพื้นที่ ได้ให้ความสำคัญต่อการช่วย

เหลือประชาชนผู้ที่ประสบเหตุอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย จึงได้นำแนวคิดการเชื่อมโยงและบูรณาการการทำงานร่วมกันและสร้าง

กลไกในการดำเนินงานให้สัมพันธ์กันเพื่อเป็นการลดขั้นตอนในการดำเนินงาน สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการจัดบริการ ณ จุด ๆ เดียว

โดยอาศัยการประสานงานเครือข่ายที่สร้างขึ้นมาและได้พัฒนาให้เกิดความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนสามารถสร้างความเป็นหนึ่ง

เดียว โดยการรวมศูนย์ในการให้บริการสาธารณะของ 1669, 191, CCTV และ 1131 ซึ่งดำเนินการแก้ปัญหาได้อย่างครบวงจรอย่างแท้จริง

มีการวิเคราะห์ภาระงานและผลกระทบที่เกิดขึ้น แล้วนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ร่วมกัน ซึ่งหลาย ๆ กิจกรรมสามารถดำเนินการร่วมกัน สนับ

สนุนและเอื้อต่อกันทำให้การดำเนินการสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น เมื่อเกิดเหตุ ศูนย์รับแจ้งเหตุฯ จะเป็นหน่วยงานกลางในการประ

สาน 191 เพื่อควบคุมการจราจร ประสานรถพยาบาลฉุกเฉินนำส่งผู้ประสบเหตุ รวมทั้งประสานโรงพยาบาลเพื่อเตรียมการรองรับการช่วย

เหลือผู้ประสบเหตุเมื่อนำส่งถึงโรงพยาบาล ซึ่งสามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาอันสั้นLINK ที่เกี่ยวข้อง :