รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประเภท : ขยายผลมาตรฐานการบริการ
หน่วยงาน : กรมการแพทย์
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

    การนำเทคโนโลยีทางการศึกษามาออกแบบการเรียนรู้ให้กับเด็กที่ป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล เพื่อให้สามารถขยายโอกาสการเข้า

ถึงบริการทางการศึกษาให้กับคนไทยทุกกลุ่ม โดยเฉพาะเด็กที่ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลให้ได้รับการรักษาและการศึกษา เป็นผลงาน

ที่ได้รับรางวัลภาครัฐดีเด่นเมื่อปี พ.ศ. 2557 และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน จึงอาศัยความร่วมมือ

ของหน่วยงานด้านสุขภาพ และขยายผลให้ครอบคลุมโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและนอกกระทรวงสาธารณสุขใน

พื้นที่ต่าง ๆ ครบเขตบริการสุขภาพ 13 เขตทั่วประเทศ นอกจากนี้ได้มีการจัดหาทรัพยากรสำหรับให้บริการ เพื่อให้เกิดพัฒนาใน

ด้านต่าง ๆ อีกทั้งยังมีการสนับสนุนบุคลากรครู และอุปกรณ์การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้เด็กป่วยสา

มารถเข้าถึงข้อมูลในหลักสูตรการเรียนการสอนทั่วไป ทำให้สามารถครอบคลุมบริการศูนย์การเรียนสำหรับเด็กป่วยในโรงพยาบาล

ได้ครบทั้ง 13 เขตบริการสุขภาพ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้สามารถเข้าถึงเด็กป่วยได้อย่างทั่วถึง โดยไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นเด็กป่วยที่มี

อาการป่วยเรื้อรังเท่านั้น ผลลัพธ์ของการดำเนินงานโครงการฯ คือการที่เด็กสามารถกลับเข้าไปเรียนต่อในโรงเรียนได้ตามปกติ

โดยมีแนวโน้มสูงขึ้นมาโดยตลอด ซึ่งบรรลุตามเป้าประสงค์ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพต้นทุนมนุษย์เพื่อลดความเหลื่อม

ล้ำในสังคมและสร้างความยั่งยืนในระยะยาวของประเทศLINK ที่เกี่ยวข้อง :