รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : โปรแกรมการป้องกับเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความร้อนในการฝึกทหารใหม่
ประเภท : ขยายผลมาตรฐานการบริการ
หน่วยงาน : กองทัพบก
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กรมแพทย์ทหารบก

    เนื่องจากในปี 2559 มีทหารใหม่เสียชีวิตจากโรคลมร้อน 3 ราย และพิการ 1 ราย กรมแพทย์ทหาร กองทัพบก จึงได้ประกาศนโยบาย

เรื่อง การเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการฝึกของทหารกองประจำการ ที่เรียกกันว่า “RTA Heatstroke” เพื่อใช้กับหน่วยฝึกทหารใหม่ทั่ว

ประเทศ หลังการนำโปรแกรม RTA Heatstroke ไปประยุกต์ใช้ พร้อมด้วยการถอดบทเรียนเพื่อ รวบรวมความรู้จากหน่วยทั้งในส่วนของ

หน่วยสายแพทย์และหน่วยฝึกทหารใหม่ พบว่า ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา อัตราการเกิดโรคลมร้อนจนอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตเป็น “ศูนย์” นอก

จากนี้ยังพัฒนาระบบการายงานผลแบบ real time เพื่อติดตามสถานการณ์การเจ็บป่วยของทหารฝึกใหม่ เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยง ในกรณี

ต่าง ๆ รวมถึงมีการเผยแพร่ความรู้ให้หน่วยฝึกทหารใหม่ทุกหน่วย นำไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่ ทำให้เกิดการขยายผลอย่างยั่งยืน

ของระบบการเฝ้าระวัง รวมถึงมีการขยายผลไปยังสถานพยาบาลข้างเคียงภายนอกกองทัพบก ตลอดจนให้ความรู้แก่ประชาชนที่ทำงานใน

พื้นที่ที่มีความร้อนสูง ให้สามารถป้องกันและรักษาได้อย่างถูกวิธีLINK ที่เกี่ยวข้อง :