รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : ระบบสารสนเทศในการออกใบอนุญาตให้ทำการงานในเรือประมง (Single Window 4 Fishing Fleet)
ประเภท : บูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมการจัดหางาน

    ระบบ Single Window 4 Fishing Fleet เป็นการบูรณาการร่วมของกรมเจ้าท่า กรมการปกครอง กรมการจัดหางาน

กรมประมง เนื่องจากคณะกรรมาธิการยุโรปให้คำเตือนอย่างเป็นทางการต่อรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาการทำประ

มงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) กรมเจ้าท่าจึงได้พัฒนาระบบ Single Window 4

Fishing Fleet โดยการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน กับฐานข้อมูลภายในของกรมเจ้าท่า เพื่ออำนวยความสะ

ดวกให้ผู้ประกอบการและแรงงานประมง ทำให้ไม่ต้องสำเนาเอกสารจำนวนมากเพื่อมาขอรับบริการ ลดภาระค่าใช้จ่าย

ในการเดินทาง ลดระยะเวลารอคอยในการรับบริการ โดยได้นำเทคโนโลยี Face Recognition มาทำการพิสูจน์อัตลักษณ์

ของผู้ทำงานในเรือประมงเพื่อป้องกันแรงงานผิดกฎหมาย รวมทั้งเป็นการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานรัฐเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการดำเนินการ ทำให้ประเทศไทยได้รับการปลดใบเหลืองจาก IUULINK ที่เกี่ยวข้อง :