รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562
ระดับ : ดีเด่น
ชื่อผลงาน : การให้บริการงานช่างฝีมือผู้ชำนาญการต่างประเทศด้วยระบบ Single Window for Visa and Work Peermit
ประเภท : บูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกรมการจัดหางาน และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

    จากปัญหาเรื่องความแออัดในการรับบริการ และการเดินทางไปติดต่อหน่วยราชการย้อนกลับไปกลับมารวมถึงภาครัฐ

ต้องการเอกสารจำนวนมากเพื่อประกอบการพิจารณาซึ่งเอกสารบางส่วนเป็นเอกสารที่ซ้ำซ้อน ทำให้ผู้รับบริการไม่ได้

รับความสะดวกในการใช้บริการ ในระยะแรกสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้พัฒนาระบบ e-Expert System

ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการให้บริการงานด้านสิทธิประโยชน์นำเข้าช่างฝีมือผู้ชำนาญการ แต่อย่างไรก็ตามผู้

รับบริการยังต้องเดินทางไปติดต่อกับกรมการจัดหางาน และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ดังนั้น จึงเกิดการพัฒนาต่อยอด

ไปสู่ระบบ Single Entry เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลให้เป็นข้อมูลชุดเดียวกันภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุ

ญาตทำงาน (OSS) เพื่อแก้ไขปัญหาที่กล่าวมาเบื้องต้น นอกจากนี้กระบวนการทำงานยังช่วยบูรณาการการทำงานเข้าด้วย

กัน โดยระบบได้ออกแบบให้รองรับการทำงานแบบ Workflow ไม่แสดงแค่การบันทึกข้อมูลเข้าระบบ แต่ระบบจะจัดการให้

ส่งข้อมูลต่อไปตามขั้นตอนที่ได้ออกแบบไว้ ทำให้ผู้ใช้งานรับทราบสถานะของคำร้องว่าอยู่ในขั้นตอนใด หรือหากมีการขอ

ให้แก้ไขเจ้าหน้าที่สามารถส่งคืนให้เจ้าของเรื่องได้ และที่สำคัญ คือ การทำงานบนระบบออนไลน์ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นการยื่น

/รับคำร้อง เอกสารประกอบต่าง ๆ รวมถึงภาพถ่ายและลายมือชื่อสำหรับช่างฝีมือผู้ชำนาญการ ซึ่งระบบ Single Window for

Visa and Work Permit เป็นการปฏิรูปการทำงานบนแบบฟอร์มกระดาษมาเป็นกระบวนการทำงานแบบออนไลน์ (Online Work

Process) รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ให้เป็นแบบดิจิทัล (Digital Work Permit) ซึ่งระบบ

นี้ช่วยลดระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตลงจาก 3 ชั่วโมง – 20 วัน เป็น 3 ชั่วโมง – 3 วันทำการLINK ที่เกี่ยวข้อง :