รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562
ระดับ : ดี
ชื่อผลงาน : PTX4.40 (ศูนย์) @rajavithi.inno.model
ประเภท : นวัตกรรมการบริการ
หน่วยงาน : กรมการแพทย์
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : โรงพยาบาลราชวิถีLINK ที่เกี่ยวข้อง :