รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562
ระดับ : ดี
ชื่อผลงาน : การควบคุมการทำการประมงพาณิชย์แบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบ Fishing info
ประเภท : นวัตกรรมการบริการ
หน่วยงาน : กรมประมง
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงLINK ที่เกี่ยวข้อง :