รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562
ระดับ : ดี
ชื่อผลงาน : ศูนย์รวมข้อมูลช่างชุมชน (ร้านช่างประชารัฐ)
ประเภท : นวัตกรรมการบริการ
หน่วยงาน : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารLINK ที่เกี่ยวข้อง :