รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562
ระดับ : ดี
ชื่อผลงาน : ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)
ประเภท : นวัตกรรมการบริการ
หน่วยงาน : กรมสรรพากร
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กรมสรรพากรLINK ที่เกี่ยวข้อง :