รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562
ระดับ : ดี
ชื่อผลงาน : เครื่องมือชี้เป้ายกคนพ้นจน
ประเภท : นวัตกรรมการบริการ
หน่วยงาน : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเศรษฐกิจการคลังLINK ที่เกี่ยวข้อง :