รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561
ระดับ : ดี
ชื่อผลงาน : โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (Young Entrepreneur Network Development Program: YEN-D Program)
ประเภท : พัฒนาการบริการ
หน่วยงาน : กรมการค้าต่างประเทศ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กองความร่วมมือการค้าและการลงทุนLINK ที่เกี่ยวข้อง :